logo ln

 

Plan dydaktyczno – wychowawczy szkoły

 i nadzoru pedagogicznego
 XXV LO im. J. Wybickiego
 w Warszawie na rok 2020/2021

 

 

1. Akty prawne

2. Koncepcja pracy szkoły na lata 2017-2022:

3. Kierunki realizacji polityki oświatowej

4. Cele szczegółowe pracy szkoły

5. Agendy i dodatkowe czynności

6. Uroczystości, zebrania i dni otwarte

7. Organizacja roku szkolnego 2020/2021

8. Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

9. Rady pedagogiczne

10. Zebrania z rodzicami

 

1. Akty prawne:

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły:

- Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);

 - Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz.59 i 949.);

- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r, po 60 i 949;

- Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 1189);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;

- Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;

- Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.;

- Zarządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r. nr 0, poz. 532);

- Statut Szkoły

- Wnioski z posiedzenia Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2017/2018;

- Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019;

 

2. Koncepcja pracy szkoły na lata 2017-2022:

- XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Warszawie jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów, którzy pragną wykorzystać swoje możliwości intelektualne, społeczne, estetyczne, moralne i zdrowotne.

- Nauczyciele, służąc własnym doświadczeniem i wiedzą, wspierają pełny rozwój każdego ucznia, wierzą w jego możliwości, wzmacniają poczucie jego własnej wartości, pomagając mu rozwijać uzdolnienia, pasje i talenty, zachęcają do kreatywności.

- Nauczyciele, współpracując ściśle z rodzicami, dążą do wychowania młodego człowieka szanującego wolność i sprawiedliwość, odpowiedzialnego za siebie i innych, otwartego na potrzebę kształcenia się przez całe życie, przedsiębiorczego, aktywnego, ciekawego świata, świadomego swoich praw i obowiązków członka społeczeństwa.

- Szkoła przygotowuje uczniów do uczestnictwa w dialogu międzykulturowym, międzycywilizacyjnym i międzypokoleniowym oraz do funkcjonowania w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości

- Wszyscy członkowie społeczności szkolnej, współpracując i wspierając się, tworzą zgrany zespół pracujący na wizerunek szkoły.

- Program pracy i rozwoju XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego obrazuje przewidywany rozwój szkoły i cele stawiane przed placówką w aspekcie wymagań sformułowanych przez państwo wobec szkół i placówek.

- Program pokazuje sposób dochodzenia do zakładanych celów w kluczowych obszarach.

- Pokazuje także planowane osiągnięcia.

- Plany roczne będą precyzyjnie określać konkretne działania.

- Realizacja planu rocznego i ewaluacja osiągnięć będzie przedmiotem ewaluacji wewnętrznej, której wyniki posłużą do modyfikacji planów rozwoju szkoły w kolejnych latach. Wypracowanie marki szkoły poprzez stałe podnoszenie jakości pracy szkoły.

- Nauka przez działanie: projekty edukacyjne, aktywne metody nauczania, koła zainteresowań, konkursy.

- Podniesienie jakości nauczania: wzrost EWD, wyniki egzaminów maturalnych, liczba absolwentów na uczelniach wyższych.

- W obszarze wychowania: otwartość, aktywność, kreatywność, odpowiedzialność, poczucie bezpieczeństwa i empatia.

- Współpraca: zespoły nauczycielskie, projekty międzyoddziałowe i międzyszkolne, wolontariat, współpraca z instytucjami i organizacjami.

- Promocja szkoły: uaktualnianie strony internetowej szkoły, obecność w mediach społecznościowych, targi edukacyjne, dni otwarte, prasa, obecność na uroczystościach i imprezach dzielnicowych i miejskich.

3. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
    z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
  3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  4. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

4. Cele szczegółowe pracy szkoły:

Analiza celów w oparci o wnioski z nadzoru pedagogicznego , EWD oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej (okres od 2012 r)

Mocne strony szkoły:

·                    Znamy swoich uczniów, ponieważ w szkole jest  21 oddziałów,

·                    Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie,

·                    Sprzyjająca atmosfera, dobre relacje międzyludzkie,

·                    Coraz lepsza zdawalność egzaminów maturalnych,

·                    Dodatkowe zajęcia dla uczniów,

·                    Zaangażowanie i wysokie kwalifikacje nauczycieli,

·                    Współpraca z instytucjami i placówkami,

·                    Dobre warunki lokalowe,

·                    Kompleks boisk sportowych,

·                    Wyposażenie w pomoce naukowe, pracownia komputerowa,

·                    Udział w projektach, konkursach,

·                    Promowanie szkoły

Słabe strony szkoły:

·                    Lokalizacja na pograniczu Warszawy i powiatu otwockiego

·                    Niektórzy uczniowie niewytrwali w realizowaniu postanowień i zadań,

·                    Małe zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi wśród uczniów,

·                    Brak wystarczającej współpracy z rodzicami,

·                    Słaba frekwencja uczniów,

 

Szanse:

·                    Odpływ uczniów ze szkół otwockich,

·                    Nowe osiedla, dobra komunikacja,

·                    Tradycja szkoły,

 

Zagrożenia:

·                    Rankingi promujące szkoły w Centrum Warszawy,

·                    Duża konkurencja na rynku edukacyjnym,

·                    Napływ uczniów ze słabymi wynikami może obniżyć wyniki egzaminów zewnętrznych

 

Zadania i sposoby ich realizacji

Zadania

Formy realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Wzbogacanie oferty edukacyjnej

Przygotowanie bazy danych dot. zainteresowań i uzdolnień uczniów

wrzesień

Dyrektor i nauczyciele/wychowawcy, pedagog

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

Pomiar dydaktyczny, analiza EWD

wrzesień

Dyrektor, zespoły przedmiotowe

Praca z uczniem zdolnym wskazanym na spotkaniach zespołów wychowawczych

Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz do rynku pracy.

styczeń

Dyrektor, nauczyciele

Zaplanowanie grafiku zajęć dodatkowych

Prowadzenie zajęć wg potrzeb i zainteresowań

wrzesień

Dyrektor, nauczyciele

Doskonalenie obsługi „Librusa”

Szkolenia, instrukcje

Na bieżąco

Dyrektor, administrator „Librusa”

Angażowanie uczniów do działań prospołecznych.

Współpraca z instytucjami o charakterze charytatywnym i wolontarystycznym

Na bieżąco

Dyrektor, opiekunki SU, nauczyciele, pedagog

Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych

Udział w uroczystościach, imprezach szkolnych, dzielnicowych i miejskich.

Na bieżąco

Dyrektor, nauczyciele

Promocja szkoły

Organizacja Dni otwartych szkoły

kwiecień

Dyrektor, nauczyciele

Aktywizowanie rodziców w życie szkoły

Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców

Cały rok

Dyrektor, pedagog, wychowawcy

Aktywizowanie uczniów życie w szkoły

Praca samorządu szkolnego

Cały rok

Dyrektor, opiekunowie samorządu, wychowawcy

 

5. AGENDY I DODATKOWE CZYNNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Samorząd Szkolny:                                        A. Wojtaś, A. Szulc, T. Pec

Radiowęzeł:                                                   E. Sołtysiak- Mielcarek

Protokolant:                                                   E. Chmielewska, K. Chojnacka

BHP                                                               B. Trzaskowska

Opieka nad boiskiem:                               B. Trzaskowska, P. Ponceleusz, T. Pec, M.                                     

                                                                      Niemczyk

Opieka nad siłownią:                                  P. Ponceleusz, T. Pec, M. Niemczyk

Kronika Szkoły:                                             T. Szymczyk, E. Szpakowska-Węgiel

Gazetka szkolna:                                          D. Wiśniewska, M. Szparaga, E. Chmielewska

Dziennik Librus:                                            I. Bachmat

Teatr szkolny:                                                B. Parniewicz, A.Krasnodębska

Oprawa muzyczna uroczystości:                 K. Pyczot

Warsztaty językowe:                                     A. Starosz, R.Serowik-Dziewięcka

„Biała szkoła”                                                K. Chojnacka

Strona internetowa szkoły i fb:                    I. Bachmat, K. Chojnacka

Zamówienia koszulek i bluz szkolnych       K. Chojnacka, A. Wojtaś

Wolontariat uczniowski                                 A. Wojtaś, A. Gmur

Poczet sztandarowy:                                      P. Ponceleusz

Koordynator SZPEK:                                      M. Szyke, E. Chmielewska, A. Starosz

Komisja powypadkowa:                                B. Trzaskowska

Komisja socjalna:                                          K. Suska, B. Parniewicz, E. Szpakowska,

Komisja inwentaryzacyjna:                           E. Ławecka

Opracowanie planu dydaktyczno – wychowawczego:         K. Chojnacka, I. Bachmat,
P. Drozdowski

Komisja ewaluacyjna:                                    K. Pyczot, J.Rytych, D. Wiśniewska

Kontrola zarządcza:                                       A. Czubarowicz

Komisja opracowania wyników egzaminu maturalnego:     J. Sokół

Przygotowanie prezentacji i uczniów na dzień otwarty szkoły:       E. Chmielewska, K. Chojnacka, D. Wiśniewska, A. Szymańska, J. Zakrzewska

Wizyty w szkołach podstawowych: M.Szyke,  P.Drozdowski, A.Szulc, M.Szparaga

Kontakt telefoniczny z szkołami podstawowymi : K. Suska

 

6. UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Data

Uroczystość

Osoba odpowiedzialna

Przygotowanie sali

Sprzątanie sali

1.IX.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Poczet: P. Ponceleusz

Część artystyczna: B. Parniewicz, R Serowik

A. Krasnodebska 2fp

R. Dziewięcka-Serowik 2dg

25.IX.2020

Dzień Patrona, Ślubowanie klas I

Konkurs o patronie: M. Szparaga, P. Ponceleusz

Sprawdzanie prac –

M. Szyke,

D. Wiśniewska, A.Krasnodębska

Część artystyczna:

 M. Majsterek,

 N. Michalska

A.Starosz 2ap

J.Sokól 2bp

13.X.2020

Dzień Nauczyciela

A Popińska,

A.Szymańska,

K.Chojnacka 3a

D.Wiśniewska 3b

12.XI.2020

Rocznica Odzyskania Niepodległości

K. Suska

A.Szulc

A.Szulc 3d

M.Szyke 3c

7.XII.2020

Mikołajki

Samorząd Szkolny:

T.Pec, A. Szulc,

A.Wojtaś,

Samorząd szkolny

Samorząd szkolny

22.XII.2020

Jasełka

A.Krasnodębska

B.Parniewicz ( Teatr szkolny)

A.Malesa,

K.Pyczot 2hp

A.Szymańska  2ag

Styczeń 2021

Studniówka

Scenariusz:
K.Chojnacka

A.Szulc

Polonez:

B.Trzaskowska

 

 

Luty 2021

Bal TPD

I. Bachmat, R. Dziewięcka- Serowik,  A. Gmur A.Wojtaś,

R. Serowik, I.Bachmat. K.Chojnacka

R. Serowik, I.Bachmat, A. Wojtaś

 

Rekolekcje wielkopostne

Ks. A. Kunowski

Oprawa muzyczna:

 K. Chojnacka

 

 

19.III 2021

Dzień wiosny

Samorząd Szkolny:

T.Pec, A. Szulc,

A.Wojtaś

Samorząd szkolny + A. Bogowiczz klasą 1d

Samorząd szkolny

         

III.2021

Żołnierze Wyklęci

M. Szparaga, M. Piwek, A. Malesa

   

21. IV 2021

Dzień Ziemi

J. Zakrzewska,A. Jasińska, A. Wacikowska, T. Szymczyk

   

IV.2021

Promocja szkoły

Prowadzenie: uczniowie

prezentacje:

K. Chojnacka,

E. Chmielewska,

D. Wiśniewska,

J. Zakrzewska

Kontakt telefoniczny: K. Suska; odwiedzanie szkół: M. Szyke,

A. Szulc,

P. Drozdowski.

M. Szparaga

J.Zakrzewska 2bg

M.Majsterek 2eg

30 IV 2021

Zakończenie roku klas III

J. Rytych ,A Starosz,

Przemówienie: M.Szyke,

E.Chmielewska 2cg

E.Sołtysia – Mielcarek 2cp

1 VI 2021

Dzień dziecka

Wystawienie sztuki:

A. Krasnodębska,

B. Parniewicz, (teatr szkolny

B.Trzaskowska 2dp

M.Szparaga 2ep

25.06. 2021

Zakończenie roku szkolnego 2011/2021

M.Bogowicz

A.Szczepańska

N.Michalska  2gp

P.Drozdowski 1a

1 IX 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

J. Sokół , E. Sołtysiak-Mielcarek

A.Wacikowska

1b

M.Piwek 1c

Nazwiska osób odpowiedzialnych za uroczystości ułożone są w kolejności alfabetycznej.

WYCHOWAWSTWA

Ia matematyka, geografia,  – Piotr Drozdowski

Ib biologia, chemia –             Agata Wacikowska

Ic język polski, historia –       Małgorzata Piwek

Id geografia- wos -                 Monika Bogowicz

IIap matematyka, geografia –  Anna Starosz

IIbp matematyka, geografia – Justyna Sokół

IIcp biologia, chemia – Edyta Sołtysiak- Mielcarek

IIdp biologia, chemia – Bożena Trzaskowska

IIep język polski, historia – Marek Szparaga

IIfp język polski, historia sztuki – Agnieszka Krasnodębska

IIgp geografia- wos – Natalia Michalska

IIhp geografia - wos – Katarzyna Pyczot

IIag matematyka, geografia – Agnieszka Szymańska

IIbg biologia, chemia – Justyna Zakrzewska

IIcg język polski, historia – Ewa Chmielewska

IIdg język polski,  historia sztuki – Renata Dziwięcka-Serowik

IIeg geografia, wos – Marzena Majsterek

IIIa- matematyka, geografia -            Katarzyna Chojnacka

IIIb- biologia, chemia -                      Dorota Wiśniewska

IIIc- polski, historia, historia sztuki - Marta Szyke

IIId – geografia , wos -                      Agnieszka Szulc

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

K. Chojnacka - geografia

P. Drozdowski -matematyka

A. Starosz –    język angielski

T. Szymczyk – biologia

J. Zakrzewska – biologia

M. Szyke – historia sztuki

B. Parniewicz , A.Krasnodębska– koło teatralne

T. Pec – SKS

P. Ponceleusz –Koszykówka

B. Trzaskowska –SKS

 

 

7.  ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

31 VIII 2020                          Rada pedagogiczna

1 IX 2020 – 18 XII 2020       I semestr dla klas III

21 XII 2020 – 30 IV 2021      II semestr dla klas III

1 IX 2020 – 15 I 2021            I semestr dla klas I, II

18 I 2021 – 25 VI 2021          II semestr dla klas I, II

31 VIII 2020                          Rada Pedagogiczna 

31 VIII 2020                          Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. I z P. Dyrektor następnie   

                                                z wychowawcami

1 IX 2020                              Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

14 IX 2020                             Rada Pedagogiczna

                    18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. III z P. Dyrektor następnie z 

                             wychowawcami

16 XI 2020                             Zespół wychowawczy dla klas III

                   18.00 - Zebranie z rodzicami dla klas I, II, III;

18 XII 2020                do 15.15          Wystawienie ocen w klasach III .

21 XII 2020                Zespół wychowawczy I, II i klasyfikacyjna dla klas III

                       18.00 - Zebranie z rodzicami klas  III; informacja o ocenach semestralnych w  

                                klasach III

8 I 2021          do 15.15          Wystawienie ocen w klasach I i II

11 I 2021                                Rada klasyfikacyjna dla klas I i II

                           18.00 - Zebranie z rodzicami dla klas I, II,  informacja o ocenach semestralnych w klasach I, II

26 III 2021     do 15.15 - Wystawienie zagrożeń i proponowanych ocen w klasach III

29 III 2021                  Rada zagrożeniowa dla klas III

                            18.00 - Zebranie z rodzicami klas I, II, III; informacja o zagrożeniach i

                                ocenach proponowanych w klasach III

23 IV 2021     do 15.15          Wystawienie ocen w klasach III

26 IV 2021                 Rada klasyfikacyjna klas III

                         18.00 - Zebranie z rodzicami klas I i II

28 IV 2021                 Rada zatwierdzająca klas III

28 V 2021                   15.15 - Wystawienie zagrożeń i ocen proponowanych w klasach I, II

31 V 2021                              Rada zagrożeniowa klas I, II

                        18.00 - Zebranie z rodzicami klas I, II; informacja o zagrożeniach i ocenach  

                            proponowanych

17 VI 2021                 do 15.15          Wystawienie ocen w klasach I, II

18 VI 2021                 Rada klasyfikacyjna klas I, II

22 VI 2021                 Rada zatwierdzająca

Planowane egzaminy i sprawdziany wewnętrzne:

Testy na wejściu - wrzesień

Testy poziomujące – jęz. angielski – wrzesień 2020

Testy w połowie drogi –kl. II po gim.

Matury próbne

Dokumentacja szkolna ( rozkłady materiałów, programy nauczania, plany pracy kół przedmiotowych, plany wycieczek klasowych) należy złożyć do 25 września.

Planowane obserwacje lekcji:

Zgodnie z planem prowadzonych ocen pracy nauczyciela, obserwacje zajęć nowych pracowników oraz wybrane zajęcia pod kątem realizacji i monitorowania podstawy programowej.

Dyżury, wycieczki, apele i uroczystości szkolne

 

8. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. poz. 1603 oraz 2019 roku poz. 318 1093, z późn. zm.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020 r.

§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. poz. 1603 oraz 2019 roku poz. 318 1093, z późn. zm.

3. Ferie zimowe

18- 31 stycznia 2021 - województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. poz. 1603 oraz 2019 roku poz. 318 1093, z późn. zm.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021 r.

§ 3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. poz. 1603 oraz 2019 roku poz. 318 1093, z późn. zm.

5. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 30 kwietnia 2021 r.

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. poz. 1603 oraz 2019 roku poz. 318 1093, z późn. zm.

6. Egzamin maturalny:

4 - 20 maj 2021- część pisemna

7 - 20 maj 2021 część ustna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

7.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. poz. 1603 oraz 2019 roku poz. 318 1093, z późn. zm.

8. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

§ 3  ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. poz. 1603 oraz 2019 roku poz. 318 1093, z późn. zm.

Proponowane dni wolne od zajęć edukacyjnych:

16 październik 2020 – Dzień Nauczyciela – wyjazd integracyjny (15. X po południu do 17.X )

2 listopad 2020- Zaduszki

4,5 styczeń 2021

4 czerwca 2021 – Po Bożym Ciele

Dni bez zajęć dydaktycznych wynikające z kalendarza

4, 5, 6 maja 2021 – egzaminy maturalne,

 

9. RADY PEDAGOGICZNE

31 VIII 2020                          Rada Pedagogiczna 

14 IX 2020                             Rada Pedagogiczna

21 XII 2020                            Rada klasyfikacyjna dla klas III

11 I 2021                                Rada klasyfikacyjna dla klas I i II

29 III 2021                             Rada zagrożeniowa dla klas III

26 IV 2021                             Rada klasyfikacyjna klas III

28 IV 2021                             Rada zatwierdzająca klas III

31 V 2021                              Rada zagrożeniowa klas I, II

18 VI 2021                             Rada klasyfikacyjna klas I, II

22 VI 2021                             Rada zatwierdzająca

 

 

10. ZESPOŁY WYCHOWAWCZE

16 XI 2020                             Zespół wychowawczy dla klas III

21 XII 2020                            Zespół wychowawczy I, II

POZOSTAŁE TERMINY ZESPOŁÓW WYCHOWAWCZYCH USTALAJĄ W RAZIE POTRZEBY WYCHOWAWCY KLAS Z DYREKCJĄ XXV LO

 

11. ZEBRANIA Z RODZICAMI

31 VIII 2020  godzina 18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. I z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

14 IX 2020       godzina  18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. II z wychowawcami

           godzina  18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. III z P. Dyrektor 

                                       następnie z wychowawcami

16 XI 2020     godzina  18.00 - Zebranie z rodzicami dla klas I, II, III;

21 XII 2020    godzina 18.00 - Zebranie z rodzicami klas I, II, III; informacja o ocenach

                                                 semestralnych w  klasach III

11 I 2021        godzina 18.00 - Zebranie z rodzicami dla klas I, II, III; informacja o ocenach

                                                  semestralnych w klasach I, II

29 III 2021      godzina  18.00 - Zebranie z rodzicami klas I, II, III; informacja o zagrożeniach

                                                  i  ocenach proponowanych w klasach III

26 IV 2021     godzina  18.00 - Zebranie z rodzicami klas I i II

31 V 2021       godzina  18.00 - Zebranie z rodzicami klas I, II; informacja o zagrożeniach i

                                                 ocenach  proponowanych