REGULAMIN REKRUTACJI
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W WARSZAWIE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
DLA UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Ogólne zasady rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r. Poz. 1737)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
4. Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się: Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe,
z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół I stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022.

II. Postanowienia ogólne
1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie.
2. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

III. Szkolna Komisja Rekrutacyjna
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną (w skrócie SKR), wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
a) podaje informację o warunkach rekrutacji,
b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi
w regulaminie,
c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
d) ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację
o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
e) sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

IV. Dokumenty
1. Wymagane:
a) wniosek o przyjęcie (wydrukowany z systemu) potwierdzony podpisem kandydata oraz opiekuna prawnego,
b) kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły
o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

2. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:
a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
b) karta zdrowia,
c) 2 fotografie,
d) pisemnie poświadczenie woli (potwierdzenie wyboru szkoły) przez kandydata, który znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
e) kwestionariusz osobowy kandydata – (dostępny na stronie www.wybicki.net.pl).

3. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać)
a) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytuł laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
b) zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów:
• oświadczenie o wielodzietności rodziny,
• orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, ze zm.),
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
• opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia
z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.

c) Dokumenty o których mowa w pkt a oraz b składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciąg
z dokumentów.

d) Dokumenty o których mowa w pkt a oraz b mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
e) Oświadczenia, o których mowa w pkt a oraz b składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
f) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.
W procesie rekrutacyjnym uwzględniane będą tylko dokumenty złożone w pierwszym etapie rekrutacji.

V. Zasady ogólne rekrutacji

1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze – wnioski wydrukowane z systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
2. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (opiekunów prawnych).
3. W Elektronicznym Systemie Rekrutacji:
a) kandydat określa pozycję swoich preferencji do danego oddziału,
b) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
c) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniających go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,
d) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora szkoły, do którego uczęszczał. Kandydat składa jedną kopię do szkoły pierwszego wyboru.
5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa
i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty.
7. Warunkiem przyjęcia do XXV LO jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
8. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postepowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów do liceum.
9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
10. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum.
11. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 4 pkt 1, spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku braku zaświadczeń i opinii, o których mowa w § 4 pkt 3 – nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.
12. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym
w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru XXV Liceum Ogólnokształcącego
i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do Liceum.
13. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują za swoje osiągnięci liczbę punktów określoną w § 7.
14. O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
15. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów stosuje się ustalenia zawarte w § 6.
16. Liczbę kandydatów przyjętych określa Dyrektor i SKR w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Przewiduje się w każdym z oddziałów po 32 uczniów.
17. W terminie 7 dni od ogłoszenia listy rodzic kandydata może wystąpić do SKR
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału.
18. W terminie 5 dni od złożenia wniosku SKR sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia danego kandydata do danego oddziału. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
19. Dalsze postępowanie reguluje Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. ) art. 20zc, ust. 8,9.

VI. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:
1. Kandydaci rodzin wielodzietnych lub rodzin niepełnych,
2. Kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością własna lub niepełnosprawnością
w rodzinie,
3. Kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią wyłącznie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
4. Sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych,
5. Kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki,

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty,
2. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danej klasy,
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
• Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
• Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.


VII. Zasady punktacji
1. Wynik przedstawiony w procentach z :
• języka polskiego,
• matematyki
mnoży się przez 0,35

2. Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę:
• 18 punktów – stopień celujący
• 17 punktów – stopień bardzo dobry
• 14 punktów – stopień dobry
• 8 punktów – stopień dostateczny
• 2 punkty – stopień dopuszczający.

 Klasa

 Przedmioty zaliczane w 2021/2022 r. do punktacji ogólnej

 Ia

  j. angielski, geografia

 Ib

  biologia, chemia

 Ic

  j. angielski, historia

 Id

  geografia, WOS


3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
4. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:
• tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
• tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
• tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów.
b) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
• tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
• tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
• tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.
c) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
• tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
• tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
• tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
d) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
• tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
• tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
• tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym programem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty.
e) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
• międzynarodowym – 4 punkty,
• krajowym – 3 punkty,
• wojewódzkim – 2 punkty,
• powiatowym – 1 punkt.
f) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
g) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
5. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty odbywa się według następujących zasad: 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wybranych dla danego oddziału oraz inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej).
Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z:
• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
mnoży się przez 0,3.
6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażone w stopniu:
• celującym 35 punktów
• bardzo dobrym 30 punktów
• dobrym 25 punktów
• dostatecznym 15 punktów
• dopuszczającym 10 punkty
b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
• celującym 30 punktów
• bardzo dobrym 25 punktów
• dobrym 20 punktów
• dostatecznym 10 punktów
• dopuszczającym 5 punkty

VIII. Procedura odwoławcza
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych , rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.