kwestionariuszkandydata.pdf

 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA             …………………………….

nr w księdze uczniów

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

oddział

 

 

nazwisko

 

 

imię (imiona)

 

 

data i miejsce urodzenia

Data (dzień –miesiąc -rok)

miejsce/województwo

pesel

 

 

obywatelstwo

adres zamieszkania

 

 

Kod pocztowy/miejscowość

ulica

nr domu

nr mieszk.

           

 

imiona i nazwiska rodziców

Numer telefonu komórkowego/ adres e-mail

1.         

 

 

2.         

 

 

Potwierdzam wolę podjęcia nauki w XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Warszawie.

 

DEKLARACJA WYBORU DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO

 

Wybieram jako drugi język obcy (zaznacz krzyżykiem):

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

 

 

 

 

 

DEKLARACJA WYBORU

Wybieram (zaznacz krzyżykiem):

religia

etyka

 

 

 

 

        …………………………………                                                                   …………………………................…………

           podpis rodzica/opiekuna                                                                                               podpis kandydata

 

Warszawa, dnia………………………………….

                                                   

 

 

 

Oświadczenie

Zgody na przetwarzanie danych osobowych          

 

dotyczy uczennicy/ucznia…………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:

 • Danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego),

w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej oraz gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej;

w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku szkoły i jej promocji przez XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Warszawie, ul. Halna 20

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r. dalej RODO) informuję że:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

          Dyrektor XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego

Halna 20, 04-961 Warszawa

oraz

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Kamila Rudzińska,
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2017 poz. 2198, 2203, 2361) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
 • Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 Ustawy - Prawo Oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza do szkoły.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej
 • Posiada pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu.
 • Panu/Pani/rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu przepisy prawa oświatowego j/w.
 • Informujemy, że XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Warszawie prowadzi monitoring wizyjny, który stanowi bazę danych osobowych wizerunkowych uczniów i osób przebywających na terenie szkoły. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Monitoring obejmuje budynek oraz teren wokół szkoły. Jednocześnie powyższe przyjmuję do informacji.

 

 

 

Warszawa, dnia………………….                                                   ………………………………

                                                                                                    czytelny podpis rodzica/opiekuna

Attachments:
Download this file (kwestionariuszkandydata.pdf)kwestionariuszkandydata.pdf[ ]135 kB