Samorząd Uczniowski XXV LO

Przewodniczący : Dominik Kisielewicz

Wiceprzewodnicząca : Vladyslava Muzyka

 

Opiekunowie samorządu szkolnego:

 • mgr Agnieszka Szulc
 • mgr Agata Wojtaś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JÓZEFA WYBICKIEGO  

W WARSZAWIE

 

z dnia 23 czerwca 2020 r.

 

ROZDZIAŁ I

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Art. 1.

Samorząd Uczniowski dział na podstawie art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, § 12 Statutu XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Uczniowie XXV Liceum Ogólnokształcącego tworzą wspólnotę samorządową, której jedynym przedstawicielem jest Samorząd Uczniowski.

Art. 3.

Samorząd Uczniowski realizuje niniejsze cele:

 1. reprezentuje społeczność uczniowską Liceum,
 2. dba o przestrzeganie praw ucznia,
 3. promuje i rozwija wśród uczniów samorządność na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach Liceum,
 4. inicjuje działalność oświatową, kulturalną, sportową, turystyczną, rozrywkową i charytatywną w porozumieniu i za zgodą Dyrektora Liceum.

Art. 4.

 1. Ustrój Samorządu Uczniowskiego opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
 2. Władzę ustawodawczą sprawuję Senat, władzę wykonawczą Prezydent i Wiceprezydent, a władzę sądowniczą Sąd Uczniowski.

Art. 5.

W toku działaności, organy Samorządu Uczniowskiego wydają pisemne akty urzędowe.

ROZDZIAŁ II

SENAT

 

Art. 6.

Senat jest władzą uchwałodawczą Samorządu Uczniowskiego. Wyznacza podstawowe kierunki działalności Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Senatu pośredniczą w kontaktach między organami Samorządu Uczniowskiego a uczniami.

Art. 7.

 1. Senat składa się z senatorów wybranych w sposób demokratyczny na forum swoich klas.
 2. Każda klasa ma prawo wyboru jednego senatora.
 3. Prawa i obowiązki senatora może przejąć zastępca powołany przez niego na czas określony.

Art. 8.

 1. Wybory do Senatu zarządza Prezydent Samorządu Uczniowskiego nie później niż na 21 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. Kadencja Senatu kończy się z dniem zakończenia roku szkolnego.

Art. 9

Mandatu senatora nie można łączyć z funkcją Prezydenta i Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego, Prezesa i Wiceprezesa Sądu Uczniowskiego oraz Sędziego Sądu Uczniowskiego.

 

Art. 10

 1. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu senatorowie składają przed Senatem następujące ślubowanie: „Uroczyście ślubuję sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie obowiązki senatora Senatu Samorządu Uczniowskiego XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie, mając szczególnie na względzie dobro uczniów oraz przestrzegać Statutu Liceum, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz innych przepisów Liceum i Samorządu Uczniowskiego.”
 2. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

Art. 11

Za naruszenie zakazów, o których mowa w Statucie XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu i innych przepisów Liceum i Samorządu Uczniowskiego, senator może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Sądem Uczniowskim, który orzeka w przedmiocie pozbawienia mandatu.

Art. 12

 1. Senat obraduje na posiedzeniach.
 2. Pierwsze posiedzenie Senatu Prezydent Samorządu Uczniowskiego zwołuje na dzień przypadający w ciągu 10 dni od dnia wyborów.

Art. 13

 1. Senat wybiera ze swojego grona Marszałka Senatu i wicemarszałków.
 2. Marszałek Senatu przewodniczy obradom Senatu, strzeże praw Senatu oraz reprezentuje Senat na zewnątrz.

Art. 14

 1. Senat może powoływać komisje.
 2. Komisje Senatu są organem pomocniczym Senatu powoływanym do organizowania działalności Samorządu w określonej dziedzinie.

Art. 15

Organizację wewnętrzną i porządek prac Senatu oraz tryb powoływania i działalności jego organów określa Regulamin Senatu uchwalony przez Senat.

Art. 16

Posiedzenia Senatu są jawne.

 

Art. 17

Inicjatywa ustawodawcza przysługuje senatorom, Prezydentowi Samorządu Uczniowskiego oraz grupie co najmniej 15 uczniów.

 

Art. 18

 1. Prawo do wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Senat przysługuje wnioskodawcy projektu i senatorom.
 2. Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Senacie.

Art. 19

 1. Senat uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby senatorów, chyba że Regulamin przewiduje inną większość. W tym samym trybie Senat podejmuje uchwały.
 2. Dyrektor Liceum, na wniosek Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub z własnej inicjatywy, ma prawo zawiesić uchwałę Senatu, jeżeli jest ona niezgodna ze Statutem Liceum bądź też innymi, obowiązującymi przepisami.

Art. 20

 1. Ustawę uchwaloną przez Senat Marszałek Senatu przekazuje do podpisu Prezydentowi Samorządu Uczniowskiego.
 2. Prezydent Samorządu Uczniowskiego podpisuje ustawę w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Samorządu Uczniowskiego.
 3. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Samorządu Uczniowskiego może wystąpić do Sądu Uczniowskiego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy ze Statutem Liceum, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i innymi przepisami Liceum i Samorządu Uczniowskiego. Prezydent Samorządu Uczniowskiego nie może odmówić podpisania ustawy, którą Sąd Uczniowski uznał za zgodną ze Statutem Liceum, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i innymi przepisami Liceum i Samorządu Uczniowskiego.
 4. Prezydent Samorządu Uczniowskiego odmawia podpisania ustawy, którą Sąd Uczniowski uznał za niezgodną ze Statutem Liceum, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i innymi przepisami Liceum i Samorządu Uczniowskiego. Jeżeli jednak niezgodność dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Sąd Uczniowski nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent Samorządu Uczniowskiego, po zasięgnięciu opinii Marszałka Senatu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne ze Statutem Liceum, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i innymi przepisami Liceum i Samorządu Uczniowskiego albo zwraca ustawę Senatowi w celu usunięcia niezgodności.
 5. Jeżeli Prezydent Samorządu Uczniowskiego nie wystąpił z wnioskiem do Sądu Uczniowskiego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Senatowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby senatorów Prezydent Samorządu Uczniowskiego w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Samorządu Uczniowskiego. W razie ponownego uchwalenia ustawy przez Senat Prezydentowi Samorządu Uczniowskiego nie przysługuje prawo wystąpienia do Sądu Uczniowskiego w trybie ust. 3.
 6. Wystąpienie Prezydenta Samorządu Uczniowskiego do Sądu Uczniowskiego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy ze Statutem Liceum, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i innymi przepisami Liceum i Samorządu Uczniowskiego lub z wnioskiem do Senatu o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg, określonego w ust. 2, terminu do podpisania ustawy.

Art. 21

 1. W sprawach o szczególnym znaczeniu może być przeprowadzone referendum ogólnoszkolne.
 2. Referendum ogólnoszkolne ma prawo zarządzić Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby senatorów lub Prezydent Samorządu Uczniowskiego za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby senatorów.
 3. Jeżeli w referendum ogólnoszkolnym wzięło udział więcej niż połowa uczniów, wynik referendum jest wiążący.
 4. Ważność referendum ogólnoszkolnego stwierdza Sąd Uczniowski.

 

 ROZDZIAŁ III

PREZYDENT I WICEPREZYDENT

 

Art. 22

 1. Władzę wykonawczą sprawuje Prezydent Samorządu Uczniowskiego, który jest najwyższym przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego oraz Wiceprezydent Samorządu Uczniowskiego.
 2. Prezydent Samorządu Uczniowskiego czuwa nad przestrzeganiem Statutu Liceum, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i innych przepisów Liceum i Samorządu Uczniowskiego.
 3. Prezydent Samorządu Uczniowskiego wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Statucie Liceum, Regulaminie Samorządu Uczniowskiego i innych przepisach Liceum i Samorządu Uczniowskiego.

Art. 23

 1. Prezydent Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez uczniów w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
 2. Prezydent Samorządu Uczniowskiego jest wybierany na roczną kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Wybierany jest wraz z obieranym na ten sam okres Wiceprezydentem.
 3. Na Prezydenta i Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego może być wybrany uczeń XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie spełniający wymagane kryterium oceny z zachowania, co najmniej poprawne. Kandydata na urząd Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego wskazuje kandydat na Prezydenta Samorządu Uczniowskiego.
 4. Na Prezydenta Samorządu Uczniowskiego wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, w ciągu siedmiu dni po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.
 5. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.
 6. Na Prezydenta Samorządu Uczniowskiego wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.
 7. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyboru Prezydenta i Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego określa ustawa.

Art. 24

 1. Kadencja Prezydenta i Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego rozpoczyna się w dniu objęcia przez nich urzędu.
 2. Wybory Prezydenta i Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego zarządza Marszałek Senatu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 5 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta i Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta i Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego – nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu.

Art. 25

 1. Ważność wyboru Prezydenta i Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego stwierdza Sąd Uczniowski.
 2. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Uczniowskiego protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta i Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego.
 3. W razie stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta i Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego przeprowadza się nowe wybory, na zasadach przewidzianych w art. 24 ust. 2 dla przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta i Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego.

 

Art. 26

 1. Prezydent Samorządu Uczniowskiego obejmuje urząd po złożeniu wobec Senatu następującej przysięgi: „Obejmując z woli Uczniów urząd Prezydenta Samorządu Uczniowskiego, uroczyście przysięgam mieć szczególnie na względzie dobro uczniów oraz przestrzegać Statutu Liceum, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz innych przepisów Liceum i Samorządu Uczniowskiego.” Przysięgę przyjmuje Prezes Sądu Uczniowskiego.
 2. Nie później niż 21 dni po objęciu urzędu Prezydent Samorządu Uczniowskiego przedstawia na forum Senatu roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

 

Art. 27

 1. Jeżeli Prezydent Samorządu Uczniowskiego nie może przejściowo sprawować urzędu, składa pisemne oświadczenie Marszałkowi Senatu, że władzę tę sprawować będzie Wiceprezydent jako pełniący obowiązki Prezydenta Samorządu Uczniowskiego, dopóki Prezydent Samorządu Uczniowskiego nie złoży Marszałkowi Senatu pisemnego oświadczenia, że przeszkoda ustała.
 2. Jeżeli urząd Wiceprezydenta pozostaje nie obsadzony, Prezydent Samorządu Uczniowskiego mianuje Wiceprezydenta, który obejmuje stanowisko po uchwale zatwierdzającej, podjętej większością głosów Senatu.
 3. Gdy Prezydent Samorządu Uczniowskiego nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Senatu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Samorządu Uczniowskiego rozstrzyga Sąd Uczniowski na wniosek Marszałka Senatu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Sąd Uczniowski powierza Wiceprezydentowi tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Samorządu Uczniowskiego.
 4. Wiceprezydent automatycznie zostaje Prezydentem Samorządu Uczniowskiego w wyniku:
  1. zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Samorządu Uczniowskiego,
  2. skreślenia Prezydenta Samorządu Uczniowskiego z listy uczniów XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie lub przeniesienia do innej szkoły,
  3. złożenia Prezydenta Samorządu Uczniowskiego z urzędu orzeczeniem Sądu Uczniowskiego.
 5. Kadencja tak wyłonionego Prezydenta Samorządu Uczniowskiego jest skrócona o czas sprawowania urzędu przez ustępującego Prezydenta.
 6. Jeżeli Wiceprezydent nie może wykonywać obowiązków Prezydenta Samorządu Uczniowskiego, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu.

Art. 28

Prezydent i Wiceprezydent Samorządu Uczniowskiego nie mogą piastować żadnego innego urzędu w Samorządzie Uczniowskim.

Art. 29

Prezydent Samorządu Uczniowskiego:

 1. zarządza wybory do Senatu,
 2. zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Senatu,
 3. posiada prawo inicjatywy ustawodawczej,
 4. zarządza referendum ogólnoszkolne,
 5. podpisuje albo odmawia podpisania ustawy,
 6. zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw Samorządu Uczniowskiego,
 7. zwraca się z orędziem do Senatu,
 8. składa wnioski do Sądu Uczniowskiego,
 9. powołuje Sędziów Sądu Uczniowskiego,
 10. powołuje Prezesa i Wiceprezesa Sądu Uczniowskiego,
 11. posiada prawo zrzeczenia się z urzędu Prezydenta Samorządu Szkolnego.

 

Art. 30

 1. Prezydent i Wiceprezydent Samorządu Uczniowskiego za naruszenie Statutu Liceum, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz innych przepisów Liceum i Samorządu Uczniowskiego może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Sądem Uczniowskim.
 2. Postawienie Prezydenta lub Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Senatu, podjętą większością co najmniej 2/3 głosów liczby senatorów na wniosek co najmniej 5 senatorów. Postawienie w stan oskarżenia może nastąpić również decyzją Dyrektora Liceum.
 3. Z dniem postawienia Prezydenta lub Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego w stan oskarżenia przed Sądem Uczniowskim sprawowanie urzędu przez Prezydenta lub Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego ulega zawieszeniu. Przepisy art. 27 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ IV

SĄD UCZNIOWSKI

 

Art. 31

Władzę sądowniczą Samorządu Uczniowskiego sprawuje Sąd Uczniowski.

Art. 32

 1. Sąd Uczniowski jest władzą odrębną i niezależną od innych władz.
 2. Sąd Uczniowski wydaje wyroki w imieniu Samorządu Uczniowskiego XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie.

 

Art. 33

Organizację oraz postępowanie przed Sądem Uczniowskim określa ustawa.

Art. 34

Sąd Uczniowski sprawuje wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach związanych z uczniami XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie oraz działalnością Samorządu Uczniowskiego, a także wykonuje inne czynności określone Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i innymi przepisami Samorządu Uczniowskiego.

 

Art. 35

Sędziowie Sądu Uczniowskiego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Statutowi Liceum, Regulaminowi Samorządu Uczniowskiego oraz innym przepisom Liceum i Samorządu Uczniowskiego.

Art. 36

 1. Sąd Uczniowski składa się z 9 Sędziów, wybieranych indywidualnie przez Senat na 2 lata spośród uczniów spełniających wymagane kryterium oceny z zachowania, co najmniej poprawne.
 2. Sędziowie Sądu Uczniowskiego są powoływani przez Prezydenta Samorządu Uczniowskiego.
 3. Prezesa i Wiceprezesa Sądu Uczniowskiego powołuje Prezydent Samorządu Uczniowskiego na dwuletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Uczniowskiego.

 

Art. 37

 1. Sędziowie Sądu Uczniowskiego są nieusuwalni.
 2. Złożenie Sędziego Sądu Uczniowskiego z urzędu lub zawieszenie w urzędowaniu może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia Sądu Uczniowskiego lub decyzji Dyrektora Liceum, a także w przypadku skreślenia Sędziego Sądu Uczniowskiego z listy uczniów XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie lub przeniesienia do innej szkoły.

Art. 38

 1. Orzeczenia Sądu Uczniowskiego zapadają większością głosów.
 2. Od orzeczenia Sądu Uczniowskiego przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Liceum.

Art. 39

Sąd Uczniowski orzeka w sprawach zgodności ustaw ze Statutem Liceum oraz Regulaminem Samorządu Uczniowskiego.

Art. 40

 1. Za naruszenie Statutu Liceum, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i innych przepisów Liceum i Samorządu Uczniowskiego, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność przed Sądem Uczniowskim ponoszą: Prezydent i Wiceprezydent Samorządu Uczniowskiego oraz senatorowie.
 2. Rodzaje kar orzekanych przez Sąd Uczniowski określa ustawa.

ROZDZIAŁ V

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 41

Opiekun Samorządu Uczniowskiego sprawuje ogólną opiekę nad działalnością organów Samorządu Uczniowskiego i wspiera ich prace. Może pośredniczyć w kontaktach organów Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem Liceum, Radą Pedagogiczną oraz innymi organami Liceum i instytucjami.

 

Art. 42

 1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera Senat spośród nauczycieli XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie w drodze uchwały.
 2. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego powołuje Dyrektor Liceum.
 3. Kadencja Opiekuna Samorządu Uczniowskiego odpowiada kadencji Senatu.

Art. 43

Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma prawo:

 1. uczestniczyć w posiedzeniach Senatu z prawem głosu doradczego,
 2. sprawować ogólny nadzór nad działalnością Samorządu Uczniowskiego,
 3. otrzymywać od organów Samorządu Uczniowskiego informacje o ich działalności,
 4. zrezygnować z funkcji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Art. 44

Senat może zwrócić się do Dyrektora Liceum z wnioskiem o zmianę Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Wniosek ma formę uchwały.

ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 45

 1. Działalność Samorządu Uczniowskiego jest finansowana ze środków Rady Rodziców przeznaczonych na ten cel lub funduszy pozyskanych z innych źródeł.
 2. Wszystkie wydatki organów Samorządu Uczniowskiego muszą być przedłożone do akceptacji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Art. 46

Fundusze Samorządu Uczniowskiego przechowuje Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 47

 1. Projekt ustawy o zmianie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie może przedłożyć co najmniej 5 senatorów, Marszałek Senatu lub Prezydent Samorządu Uczniowskiego.
 2. Zmiana Regulaminu Samorządu Uczniowskiego następuje w drodze ustawy uchwalonej przez Senat.
 3. Ustawę o zmianie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego uchwala Senat większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby senatorów.
 4. Podmioty określone w ust. 1 mogą zażądać, w terminie 15 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do Marszałka Senatu, który zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 15 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana Regulaminu Samorządu Uczniowskiego zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących.
 5. Po zakończeniu postępowania określonego w ust. 3 i 4 Marszałek Senatu przedstawia Prezydentowi Samorządu Uczniowskiego uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent Samorządu Uczniowskiego podpisuje ustawę w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Samorządu Uczniowskiego.
 6. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają dla swojej ważności podpisu Dyrektora Liceum. Dyrektor ma prawo odrzucić proponowane zmiany z podaniem przyczyny.

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

Art. 48

W okresie miesiąca od dnia wejścia w życie Regulaminu Prezydent Samorządu Uczniowskiego przedstawi Senatowi projekty ustaw niezbędnych do stosowania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

 

Art. 49

 1. Dotychczasowy Przewodniczący Samorządu Szkolnego, wybrany na podstawie Ordynacji wyborczej regulującej tryb i zasady wybierania Przewodniczącego Samorządu Szkolnego w XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Warszawie z dnia 1 września 2013 r., staje się Prezydentem Samorządu Uczniowskiego.
 2. Kadencja Prezydenta Samorządu Uczniowskiego upływa dnia 20 października 2020 r.

Art. 50

 1. Dotychczasowy I Zastępca Przewodniczącego Samorządu Szkolnego, powołany na podstawie 9 lit. b) oraz § 18 Regulaminu Samorządu Szkolnego XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie z dnia 1 września 2013 r., staje się Wiceprezydentem Samorządu Uczniowskiego.
 2. Kadencja Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego upływa wraz z końcem kadencji Prezydenta Samorządu Uczniowskiego 20 października 2020 r.

 

Art. 51

Kadencja pozostałych organów Samorządu Uczniowskiego i osób wchodzących w ich skład wybranych lub powołanych na podstawie Regulaminu Samorządu Szkolnego XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie z dnia 1 września 2013 r. oraz Ordynacji wyborczej regulującej tryb i zasady wybierania Przewodniczącego Samorządu Szkolnego w XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Warszawie z dnia 1 września 2013 r. kończy się z dniem 1 września 2020 r.

 

Art. 52

Tracą moc:

 • Regulamin Samorządu Szkolnego XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie z dnia 1 września 2013 r. wraz ze zmianami z dnia 18 listopada 2019 r.
 • Ordynacja wyborcza regulująca tryb i zasady wybierania Przewodniczącego Samorządu Szkolnego w XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Warszawie z dnia 1 września 2013 r. wraz ze zmianami z dnia 18 listopada 2019 r.

 

Art. 53

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.