Regulamin wyjść poza teren szkoły obowiązujący

w XXV LO im. J. Wybickiego w Warszawie

 

1.Przez wyjście rozumie się realizowanie celów edukacyjnych i wychowawczych poza budynkiem szkoły. Wyjście jest realizacją jednego zasadniczego punktu programu w jednym dniu.

2.Wyjścia mogą być organizowanie w formie uczestnictwa w:

1) olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

2) wykładach i zajęciach warsztatowych,

3) zawodach sportowych,

4) zajęciach sportowych w ramach realizacji godzin alternatywnych form wychowania fizycznego z zastrzeżeniem, że nie dotyczy turystyki kwalifikowanej, w przypadku której wymagana jest karta wycieczki,

5) innych zajęciach edukacyjnych, przedmiotowych  lub rekreacyjnych.

6)imprezach kulturalnych, seansach filmowych, przedstawieniach teatralnych , prelekcjach.

 

3.Zgodę na zorganizowanie wyjścia wyraża dyrektor szkoły lub jego zastępca.

 

4.Opiekunem wyjścia jest nauczyciel lub za zgodą dyrektora szkoły inna pełnoletnia osoba z zachowaniem poniższych zasad:

1) podczas wyjścia bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinien sprawować

jeden opiekun nad grupą do 30 uczniów,

2) podczas wyjścia, w trakcie którego korzysta się ze środka lokomocji, opiekę powinien

sprawować jeden opiekun nad grupą do 15 uczniów,

3) w szczególnych wypadkach dyrektor szkoły może zwiększyć liczbę opiekunów.

 

5.Do zadań opiekuna wyjścia należy:

1) wypełnienie karty wyjścia poza teren szkoły

(załącznik nr 1) lub, w przypadku wyjścia na zawody sportowe, karty zgłoszenia na zawody w dwóch egzemplarzach (załącznik nr 2).

2) sprawowanie opieki nad uczestnikami,

3) zapewnienie warunków realizacji programu wyjścia,

4) organizowanie transportu,

5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

6) poinformowanie rodziców i uczniów o planowanym wyjściu ( przy czym dopuszczalne są różne formy: wiadomość przez Librus, informacja na zebraniu z rodzicami czy telefoniczna bądź pisemna )

7)udzielenie informacji w przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny zażyczy sobie szczegółowych informacji i wyjaśnień

 

6.Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu przewidzianego w trakcie wyjścia poza teren szkoły.

 

7.W czasie wyjścia obowiązują zasady podane przez opiekuna.

 

8.Wszelkie przemieszczanie się w jakimkolwiek celu musi odbywać

się za zgodą opiekuna. Uczeń w żadnym przypadku nie może samowolnie oddalić się od grupy.

 

9.Wszelkie problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić opiekunowi.

 

10.Uczeń powinien dbać o bezpieczeństwo własnego ekwipunku, dokumentów i pieniędzy.

 

11.W czasie realizacji programu uczniowie są zobowiązani do zachowania dyscypliny

-punktualność, przestrzeganie poleceń opiekunów, kulturalne zachowanie w miejscach publicznych, troska o własne zdrowie i bezpieczeństwo całej grupy.

 

12.Uczniowie są zobowiązani do odpowiedniego zachowania w czasie wyjścia poza szkołę. Za szkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają ich rodzice.

 

13.Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i wszelkich  innych używek oraz palenia tytoniu.

 

14.W sytuacjach konfliktowych, nierozstrzygniętych czy wątpliwych

– decydujące zdanie ma opiekun.