SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ XXV LO w Warszawie

Rok szkolny 2023/2024

I. Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. Nr 977)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. Nr 752)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 204)

5. Program Rozwoju Edukacji w Warszawie

6. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej

7. Statut XXV LO w Warszawie

8. Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny XXV LO w Warszawie

9. Szkolny zestaw programów nauczania

10. Wytyczne Ministra Zdrowia w sprawie zwalczania pandemii covid-19 i wytyczne sanitarne.

II. Diagnoza

  1. Szkoła.

Charakterystyka środowiska XXV LO 

Znaczna część uczniów szkoły pochodzi z rodzin inteligenckich, w których obcowanie z kulturą jest naturalne. Rodzice chętnie zapisują dzieci na zajęcia dodatkowe w szkole i poza nią. Mają duże oczekiwania względem szkoły i jej oferty kulturalnej. Niestety jest także spora grupa uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych o małej świadomości kulturalnej. Dla dzieci z tych rodzin jedyną możliwością uczestniczenia w kulturze są zajęcia i propozycje oferowane przez szkołę. Do szkoły uczęszcza też sporo cudzoziemców, bądź uczniów z rodzin mieszanych, zarówno pod względem pochodzenia jak i kultury. Istotne staje się zapoznanie ich z tradycją i kulturą naszego kraju.

  1. Rodzice.

Oczekiwania i współpraca

Większość rodziców oczekuje od szkoły stworzenia ciekawej oferty kulturalnej dla ich dzieci (większej ilości wyjść do teatru, kina, na koncerty, stworzenie możliwości poznania pracy artystów od kulis, wizyt w muzeach, itp). Od biblioteki szkolnej  oczekują możliwości wypożyczania książek na ferie i wakacje. Oczekiwania rodziców wskazują wyraźnie na to, iż doceniają oni rolę kształcenia kulturalnego dzieci, kształtowania w nich różnych umiejętności także postaw świadomych i aktywnych odbiorców i uczestników kultury. Oczekiwania te i postulaty nie idą jednak w parze z osobistą gotowością do uczestniczenia w tym procesie i włączenia się do współpracy ze szkołą. Bardzo nieliczni rodzice deklarowali swoją pomoc czy składali konkretną ofertę. Znaczna część z tych oczekiwań jest już w szkole realizowana, należy jednak zwrócić uwagę na większą reklamę rozmaitych działań, o których informacja nie zawsze dociera do wszystkich rodziców.

3. Zasoby

Szkoła od wielu lat realizuje programy i projekty związane z edukacją w dziedzinie kultury. Prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne, które mają służyć m.in. wspieraniu talentów literackich, pogłębianiu wrażliwości muzycznej, plastycznej. Cyklicznie odbywa się szereg imprez kulturalnych – Święto Patrona Szkoły. Organizowane są liczne konkursy literackie, plastyczne, fotograficzne, wystawy. W szkole działa kółko teatralne, chór, zespół taneczny, odbywają się zajęcia z rysunku, prowadzone są warsztaty kreatywności,  wydawana jest gazetka szkolna. Biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór, uzupełniany na bieżąco w lektury, a także w wartościowe pozycje z literatury pięknej i pozycje szczególnie poszukiwane przez uczniów

W szkole kładzie się duży nacisk na naukę języków obcych –angielskiego, niemieckiego , hiszpańskiego i rosyjskiego. Szeroko wykorzystywane i stosowane są aktywizujące metody pracy na lekcji – metoda projektów, praca w grupach, gry dydaktyczne. Organizowane są coroczne wyjazdy zagraniczne – Prowadzone są liczne konkursy szkolne i międzyszkolne. Szkoła współpracuje z licznymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi. W bieżącym roku szkolnym odbędzie się wyjazd do Norwegii.

III. Ramowe cele

1. Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów.

2. Zwiększenie roli kultury w procesie edukacyjnym.

3. Kształcenie międzykulturowe.

4. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

5. Tworzenie warunków i bodźców do rozwijania własnej aktywności twórczej.

6. Stwarzanie uczniom możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze.

7. Tworzenie programów w zakresie edukacji kulturowej w korelacji z podstawa programową.

8. Kształtowanie i wzmacnianie tożsamości warszawskiej uczniów.

9. Budowanie tożsamości szkoły i kreowanie jej marki poprzez rozpoznawalne działania w zakresie kultury.

IV. Główne zadania oraz metody realizacji

1. Tworzenie warunków do zdobywania wiedzy o kulturze, rozumienia jej, świadomego korzystania z jej zasobów oraz jej współtworzenia w tym również w czasie nauki zdalnej i kwarantanny związanej z pandemią covid-19:

a) realizacja treści zawartych w podstawie programowej, rozszerzanych w ramach przedmiotów obowiązkowych oraz zajęć pozalekcyjnych:

b) realizacja zajęć w ramach innowacyjnego programu nauczania języków obcych: zapoznawanie z szeroko pojętą kulturą krajów rosyjsko- ,anglo-, hiszpańsko- i niemieckojęzycznych;

c) udział uczniów w zajęciach dodatkowych organizowanych i realizowanych na terenie szkoły przez nauczycieli:

- koła zainteresowań: polonistyczne, historyczne, filozoficzne,  fotograficzne, plastyczne, chór szkolny;

- klasowe wieczory filmowe organizowane przez wychowawców;

d) udział uczniów w zajęciach, warsztatach i lekcjach organizowanych przez instytucje zewnętrzne zależnie od reżimu sanitarnego i wytycznych Ministerstwa Zdrowia:

- lekcje muzealne

- edukacja filmowa;

- warsztaty teatralne,

- wyjścia na przedstawienia;

- wyjścia do opery;

- współpraca z Wawerskimi Domami Kultury szczególnie Domem Kultury Falenica;

- współpraca ze Stacją Falenica w dziedzinie edukacji filmowej;

e) wycieczki i zajęcia edukacyjne:

- Muzeum Narodowe i inne placówki muzealne;

- Teatr Wielki i inne placówki teatralne w tym szczególnie TR Warszawa;

- Galeria Zachęta;

- Pałac Ujazdowski;

f) klasowe wycieczki edukacyjne jedno- i kilkudniowe, np. do Opinogóry, Płocka, Kozłówki, Majdanka, Łodzi.

i) działania mające na celu zapoznanie uczniów z historią Polski, np. udział w konkursie „Losy Polaków na Wschodzie, wystawy i uroczystości z okazji rocznic historycznych i świąt narodowych, konkursy (np. „Wybicki – patron XXV LO”),

j) udział uczniów w przygotowaniu i prezentacji spektakli oraz części artystycznych uroczystości szkolnych, w tym: przedstawieniach z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, dla rodziców, dziadków z okazji ich świąt, ślubowania, Dnia Nauczyciela, kolędowania, klasowych spotkań opłatkowych i świątecznych;- przygotowaniu uroczystości, apeli z okazji świąt narodowych i Dni Patrona; - przygotowaniu oprawy plastycznej i muzycznej tym podobnych wydarzeń, np. balu studniówkowego;

2. Kształcenie potrzeb i nawyków uczestniczenia w kulturze:

a) przedstawienia teatralne:

- wyjścia na spektakle w teatrach, wieczorne wyjścia do teatrów organizowane przez wychowawców dla poszczególnych klas;

b) klasowe wyjścia do kina i klasowe wieczory filmowe organizowane przez wychowawców;

c) prezentacja szeroko rozumianych tekstów kultury w formie audiowizualnej na lekcjach języka polskiego, historii, języków obcych;

d) w ramach lekcji języka angielskiego wprowadzanie elementów literatury brytyjskiej i amerykańskiej poprzez czytanie fragmentów dzieł znanych pisarzy;

e) lekcje w bibliotece szkolnej poświęcone korzystaniu z zasobów, słowników, encyklopedii, księgozbioru popularno-naukowego;

f) redagowanie gazetki szkolnej Agrafka;

3. Stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów:

a) udział uczniów w organizacji imprez szkolnych, klasowych, andrzejki, walentynki, dni tematyczne); rozwijanie twórczości plastycznej i aktywności twórczej,

b) wystawy tematyczne, gazetki okolicznościowe, gazetki ścienne;

4. Kształtowanie i wzmacnianie tożsamości kulturowej, obywatelskiej i warszawskiej:

a) udział uczniów w konkursach pozaszkolnych:  Dzielnicowy Konkurs Katyński,

b) realizacja projektów edukacyjnych związanych z tożsamością kulturową i obywatelską.

V. Adresat programu

Program edukacji kulturalnej w naszej szkole z założenia wspiera uczniów o uzdolnieniach literackich, językowych i artystycznych. Wspiera uczniów w poszukiwaniu oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień.

VI. Realizatorzy

Zgodnie z założeniami Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w naszej szkole do realizacji Programu został powołany koordynator edukacji kulturalnej - Pani Marta Szyke. Wraz z zespołem wspomagającym jest współautorem Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej, a także koordynatorem konkretnych działań w ramach jego realizacji. Do jego zadań należy przede wszystkim zarządzanie informacją: o konkursach, projektach, wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych. Do realizacji programu w szkole włączeni są wszyscy nauczyciele i wychowawcy naszej szkoły.

VII. Spodziewane efekty

1. Aktywność uczniów w życiu kulturalnym Warszawy, w tym zwiększenie liczby uczniów chodzących do teatrów, na wystawy, oglądających wartościowe filmy, czytających dla przyjemności, świadomie wybierających uczestnictwo w ofercie kulturalnej miasta.

2. Wykształcenie nawyków alternatywnego spędzania czasu wolnego.

3. Wypracowanie skutecznego systemu komunikacji – przekazywania informacji o programach edukacji kulturalnej oraz konkretnych działaniach do konkretnych adresatów w szkole.

4. Sprawna koordynacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

5. Nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami kultury celem wymiany doświadczeń i poszerzania oferty kulturalnej w zależności od reżimu sanitarnego i bieżących wytycznych Ministerstwa Zdrowia.