1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.
 2. Studniówka może odbywać się w szkole lub wynajętym do tego celu lokalu. W obu tych przypadkach Studniówka traktowana jest jak impreza szkolna.
 3. Dyrektor Szkoły, po przedstawieniu odpowiednich informacji przez Komitet Organizacyjny, podejmuje ostateczne decyzje wyboru lokalu i zapewnienia warunków gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom Studniówki.
 4. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Studniówki.
 5. W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego, Statutu Szkoły i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

        Zasady szczegółowe

 1. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określa Komitet Organizacyjny.
 2. W przypadku, gdy Studniówka odbywa się poza szkołą, Komitet Organizacyjny zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb (policja, straż miejska) o miejscu i czasie Studniówki.
 3. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo uczestników.
 4. Uczestnikami Studniówki mogą być:
  1. uczniowie i osoby im towarzyszące
  2. wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące
  3. rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy
  4. inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele, fotograf itp.).
  5. Uczestniczący w studniówce uczniowie zobowiązani są, najpóźniej na czternaście dni przed Studniówką do podania organizatorom danych osób towarzyszących wraz z datą urodzenia i numerem telefonu osoby upoważnionej do kontaktu Załącznik 1

Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie są nikomu udostępniane i służą tylko wyłącznie celom organizacyjnym. Zostaną zniszczone po 14 dniach od zakończenia Studniówki.

Uczniowie oraz ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości.

 1. Do uczestnictwa w Studniówce uprawnia zaproszenie, przekazane przez Komitet Organizacyjny.
 2. Osoby posiadające wejściówki po zakończeniu poloneza zobowiązane są do opuszczenia budynku, w którym odbywa się Studniówka.
 3. Uczestników obowiązują stroje wizytowe.
 4. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
 5. Podczas trwania Studniówki obowiązuje:
  1. całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków, tzw. Dopalaczy i alkoholu – zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231). Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczane do obiektu.
  2. całkowity zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr 81, poz. 529)ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późniejszymi zm.),
  3. zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów,
  4. zakaz opuszczania budynku (wyjście z budynku traktowane będzie jako zakończenie udziału w imprezie i skutkować będzie wezwaniem rodziców do odbioru ucznia lub osoby towarzyszącej).
  5. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszają zasady organizacji i przebiegu    imprezy muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym, odebrani przez rodziców i na koszt rodzica. Ponadto mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności wg decyzji Dyrektora Szkoły. Ponoszą oni również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych strat spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem.
  6. Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli:
   1. wychowawcy klas III sprawują opiekę nad swoimi uczniami podczas całej Studniówki,
   2. wychowawcy powinni mieć przy sobie spis telefonów, umożliwiający kontakt z poszczególnymi rodzicami,
   3. w przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu wychowawca jest zobowiązany zawiadomić o incydencie rodziców i spowodować, by uczeń zakończył udział w Studniówce.
   4. Zasady dotyczące rodziców:
    1. rodzice uczniów biorących udział w studniówce powinni podać wychowawcom numery telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie studniówki oraz zabezpieczyć transport na imprezę i podczas powrotu z niej Załącznik 2,
    2. rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny powrót do domu,
    3. rodzice dyżurujący podczas Studniówki powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu przez uczestników imprezy; w razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów fakt ten powinni zgłosić wychowawcy lub Dyrektorowi Szkoły.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną, Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia po zatwierdzeniu.
 3. Wychowawcy klas uczestniczących w Studniówce zobowiązani są do zapoznania uczniów, rodziców/prawnych opiekunów regulaminem, a uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie podpisują przyjęty regulamin Załącznik 3
Attachments:
Download this file (zaałącznik 2.pdf)Załącznik 2[ ]251 kB
Download this file (załącznik 1.pdf)Załącznik 1[ ]165 kB
Download this file (załącznik 3.pdf)Załącznik 3[ ]251 kB