Plan dydaktyczno – wychowawczy szkoły i nadzoru pedagogicznego
 XXV LO im. J. Wybickiego
 w Warszawie na rok 2021/2022

 

 

 1. Akty prawne
 2. Koncepcja pracy szkoły na lata 2017-2022:
 3. Kierunki realizacji polityki oświatowej
 4. Cele szczegółowe pracy szkoły
 5. Agendy i dodatkowe czynności
 6. Uroczystości, zebrania i dni otwarte
 7. Organizacja roku szkolnego 2021/2022
 8. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
 9. Rady pedagogiczne
 10. Zebrania z rodzicami
 1. Akty prawne:

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły:

 • - Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);
 • - Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. 2021 poz.1082);
 • - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r, po 60);
 • - Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. 2019 poz. 2215);
 • - Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych( DZ.U. z 2015r. poz. 843);
 • - Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;
 • - Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.;
 • - Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2017  poz. 1603;
 • - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r. poz. 532);
 • - Statut Szkoły
 • - Wnioski z posiedzenia Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2020/2021;
 • - Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022;

 

 1. Koncepcja pracy szkoły na lata 2017-2022:
 • - XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Warszawie jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów, którzy pragną wykorzystać swoje możliwości intelektualne, społeczne, estetyczne, moralne i zdrowotne.
 • - Nauczyciele, służąc własnym doświadczeniem i wiedzą, wspierają pełny rozwój każdego ucznia, wierzą w jego możliwości, wzmacniają poczucie jego własnej wartości, pomagając mu rozwijać uzdolnienia, pasje i talenty, zachęcają do kreatywności.
 • - Nauczyciele, współpracując ściśle z rodzicami, dążą do wychowania młodego człowieka szanującego wolność i sprawiedliwość, odpowiedzialnego za siebie i innych, otwartego na potrzebę kształcenia się przez całe życie, przedsiębiorczego, aktywnego, ciekawego świata, świadomego swoich praw i obowiązków członka społeczeństwa.
 • - Szkoła przygotowuje uczniów do uczestnictwa w dialogu międzykulturowym, międzycywilizacyjnym i międzypokoleniowym oraz do funkcjonowania w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości
 • - Wszyscy członkowie społeczności szkolnej, współpracując i wspierając się, tworzą zgrany zespół pracujący na wizerunek szkoły.
 • - Program pracy i rozwoju XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego obrazuje przewidywany rozwój szkoły i cele stawiane przed placówką w aspekcie wymagań sformułowanych przez państwo wobec szkół i placówek.
 • - Program pokazuje sposób dochodzenia do zakładanych celów w kluczowych obszarach.
 • - Pokazuje także planowane osiągnięcia.
 • - Plany roczne będą precyzyjnie określać konkretne działania.
 • - Realizacja planu rocznego i ewaluacja osiągnięć będzie przedmiotem ewaluacji wewnętrznej, której wyniki posłużą do modyfikacji planów rozwoju szkoły w kolejnych latach. Wypracowanie marki szkoły poprzez stałe podnoszenie jakości pracy szkoły.
 • - Nauka przez działanie: projekty edukacyjne, aktywne metody nauczania, koła zainteresowań, konkursy.
 • - Podniesienie jakości nauczania: wzrost EWD, wyniki egzaminów maturalnych, liczba absolwentów na uczelniach wyższych.
 • - W obszarze wychowania: otwartość, aktywność, kreatywność, odpowiedzialność, poczucie bezpieczeństwa i empatia.
 • - Współpraca: zespoły nauczycielskie, projekty międzyoddziałowe i międzyszkolne, wolontariat, współpraca z instytucjami i organizacjami.
 • - Promocja szkoły: uaktualnianie strony internetowej szkoły, obecność w mediach społecznościowych, targi edukacyjne, dni otwarte, prasa, obecność na uroczystościach i imprezach dzielnicowych i miejskich.
 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
 2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 3. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 4. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 5. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 6. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 7. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 1. Cele szczegółowe pracy szkoły:

Analiza celów w oparci o wnioski z nadzoru pedagogicznego , EWD oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej (okres od 2012 r)

Mocne strony szkoły:

·   Znamy swoich uczniów, ponieważ w szkole jest  21 oddziałów,

·  Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie,

·  Sprzyjająca atmosfera, dobre relacje międzyludzkie,

· Coraz lepsza zdawalność egzaminów maturalnych,

· Dodatkowe zajęcia dla uczniów,

·                    Zaangażowanie i wysokie kwalifikacje nauczycieli,

·  Współpraca z instytucjami i placówkami,

· Dobre warunki lokalowe,

· Kompleks boisk sportowych,

· Wyposażenie w pomoce naukowe, pracownia komputerowa,

· Udział w projektach, konkursach,

· Promowanie szkoły

Słabe strony szkoły:

·Lokalizacja na pograniczu Warszawy i powiatu otwockiego

· Niektórzy uczniowie niewytrwali w realizowaniu postanowień i zadań,

·                    Małe zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi wśród uczniów,

· Brak wystarczającej współpracy z rodzicami,

· Słaba frekwencja uczniów,

 

Szanse:

·Odpływ uczniów ze szkół otwockich,

· Nowe osiedla, dobra komunikacja,

·Tradycja szkoły,

 

Zagrożenia:

· Rankingi promujące szkoły w Centrum Warszawy,

·Duża konkurencja na rynku edukacyjnym,

·Napływ uczniów ze słabymi wynikami może obniżyć wyniki egzaminów zewnętrznych

 

 

 

Zadania i sposoby ich realizacji

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Wzbogacanie oferty edukacyjnej

Przygotowanie bazy danych dot. zainteresowań i uzdolnień uczniów

 

wrzesień

Dyrektor i nauczyciele/wychowawcy, pedagog

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

Pomiar dydaktyczny, analiza EWD

 

wrzesień

Dyrektor, zespoły przedmiotowe

Praca z uczniem zdolnym wskazanym na spotkaniach zespołów wychowawczych

 

Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz do rynku pracy.

 

styczeń

Dyrektor, nauczyciele

Zaplanowanie grafiku zajęć dodatkowych

Prowadzenie zajęć wg potrzeb i zainteresowań

 

wrzesień

Dyrektor, nauczyciele

Doskonalenie obsługi „Librusa”

Szkolenia, instrukcje

Na bieżąco

Dyrektor, administrator „Librusa”

Angażowanie uczniów do działań prospołecznych.

Współpraca z instytucjami o charakterze charytatywnym i wolontarystycznym

 

Na bieżąco

Dyrektor, opiekunki SU, nauczyciele, pedagog

Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych

Udział w uroczystościach, imprezach szkolnych, dzielnicowych i miejskich.

 

Na bieżąco

Dyrektor, nauczyciele

Promocja szkoły

Organizacja Dni otwartych szkoły

kwiecień

Dyrektor, nauczyciele

Aktywizowanie rodziców w życie szkoły

Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców

 

Cały rok

Dyrektor, pedagog, wychowawcy

Aktywizowanie uczniów życie w szkoły

Praca samorządu szkolnego

Cały rok

Dyrektor, opiekunowie samorządu, wychowawcy

 

 

 1. AGENDY I DODATKOWE CZYNNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Samorząd Szkolny:                                        A. Wojtaś, A. Szulc, J.Sokół, A.Szymańska

Radiowęzeł:                                                   I. Bachmat

Protokolant:                                                   E. Chmielewska, K. Chojnacka

BHP                                                               B. Trzaskowska

Kronika Szkoły:                                             T. Szymczyk, K. Suska, F.Kaczkowska

Gazetka szkolna:                                            D. Wiśniewska, M. Szparaga, E. Chmielewska

Dziennik Librus:                                            I. Bachmat

Teatr szkolny:                                                B. Parniewicz, M. Piwek, A.Malesa

Oprawa muzyczna uroczystości:                   K. Pyczot

Warsztaty językowe:                                     A. Starosz, R. Serowik-Dziewięcka

„Biała szkoła”                                                K. Chojnacka

Strona internetowa szkoły i fb:                     I. Bachmat, K. Chojnacka

Zamówienia koszulek i bluz szkolnych         K. Chojnacka, A. Wojtaś

Wolontariat uczniowski                                 A. Malesa

Poczet sztandarowy:                                      P. Ponceleusz

Koordynator SZPEK:                                    M. Szyke, A. Krasnodębska

Komisja powypadkowa:                                B. Trzaskowska

Komisja socjalna:                                          K. Suska, B. Parniewicz, P. Drozdowski

Komisja inwentaryzacyjna:                           E. Ławecka

Opracowanie planu dydaktyczno – wychowawczego:         K. Chojnacka, I. Bachmat, P. Drozdowski

Komisja ewaluacyjna:                                                           K. Pyczot, A. Popińska, D.Wiśniewska

Kontrola zarządcza:                                                               A. Czubarowicz

Komisja opracowania wyników egzaminu maturalnego:     D. Wiśniewska

Przygotowanie prezentacji i uczniów na dzień otwarty szkoły: E. Chmielewska, K.Chojnacka, D. Wiśniewska, A. Wojtaś

Wizyty w szkołach podstawowych:                                      M. Szyke, P. Drozdowski, A.Szymańska, M.Szparaga

 

 1. UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Data

Uroczystość

Osoba odpowiedzialna

Przygotowanie sali

Sprzątanie sali

1.IX.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Poczet: P. Ponceleusz

Część artystyczna: J. Sokół , E. Sołtysiak-Mielcarek

A.Wacikowska 2b

M.Piwek 2c

4.IX.2021

Narodowe czytanie

A.Krasnodębska, E.Chmielewska

-------------------

-----------------------

1.X.2021

Dzień Patrona, Ślubowanie klas I

Konkurs o patronie: M. Szparaga, P. Ponceleusz

Sprawdzanie prac –

M. Szyke,

D. Wiśniewska, A. Krasnodębska

Część artystyczna:

B.Parniewicz, M.Majsterek

A.Szymańska 3ag

M.Majsterek 3eg

13.X.2021

Dzień Nauczyciela

E.Szpakowska-Węgiel M.Szyke,

K.Pyczot 3hp

A.Starosz 3ap

10.XI.2021

Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

A.Jasińska, A.Wacikowska, N.Michalska, M.Majsterek, M.Szparaga

A.Szulc 3bg

E.Chmielewska 3cg

 

 

 

październik/ listopad

Konkurs o Baczyńskim

A.Czubarowicz

E.Chmilewska, M.Piwek, A.Krasnodębska, K.Pyczot

 

 

6.XII.2021

Mikołajki

Samorząd Szkolny:

 A. Szulc, A. Wojtaś, J. Sokół, A.Szymańska

Samorząd szkolny

Samorząd szkolny

22.XII.2021

Jasełka

A. Malesa, A.Kunowski, A.Popińska, M.Piwek

A.Krasnodębska

N.Michalska 3gp

22.01.2022

Studniówka

Scenariusz:
E.Chmilewska

Polonez:

B.Trzaskowska J.Krogulska

--------------------

-------------------------

Luty 2022

Bal TPD

I.Bachmat, R. Dziewięcka- Serowik, A. Gmur, A.Wojtaś,

K.Chojnacka, A.Popińska

R.Dziewięcka – Serowik 3dg

-------------------------

 

Rekolekcje wielkopostne

Ks. A. Kunowski

Oprawa muzyczna:

A.Malesa, K.Pyczot

 

 

21.III 2022

Dzień wiosny

Wystawienie sztuki:

M.Piwek, B. Parniewicz, A.Malesa (teatr szkolny)

M.Szaraga 3ep

B.Trzaskowska 3dp

III.2022

Żołnierze Wyklęci

M. Szparaga, A.Szulc

-------------------

----------------------

19.IV.2022

Akcja żonkile

A.Krasnodębska

------------------

---------------------

IV.2022

Promocja szkoły

Prowadzenie: uczniowie

prezentacje:

K. Chojnacka,

E. Chmielewska,

D. Wiśniewska,

A. Wojtaś

odwiedzanie szkół:

M. Szyke,

A. Szymańska

P. Drozdowski.

M. Szparaga

J.Sokół 3bp

E.Sołtysiak-Mielcarek 3cp

29 IV 2022

Zakończenie roku klas III

M.Bogowicz A.Szczepańska, K.Wójcik

Przemówienie: E.Chmilewska

M.Bogowicz 2d

P.Drozdowski 2a

3. V. 2022

Konstytucja 3 maja

M. Majsterek, M.Szparaga

 

 

1 VI 2022

Dzień dziecka

T.Pec, P.Ponceleusz, M.Czubarowicz, B.Trzaskowska, J.Krogulska + samorząd

Samorząd szkolny

Samorząd Szkolny

24.VI. 2022

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

A.Krasnodębska, J.Rytych, I.Jerzabek,

D.Wiśniewska 1a

A.Lasota 1b

1 IX 2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

A.Lasota, A.Szymańska

 

A.Szczepańska 1c

K.Chojnacka 1d

Nazwiska osób odpowiedzialnych za uroczystości ułożone są w kolejności alfabetycznej.

 

WYCHOWAWSTWA

Ia - matematyka, geografia    -           Dorota Wiśniewska

Ib - biologia, chemia              -           Anna Lasota

Ic - j.polski, historia               -           Anna Szczepańska

Id – geografia, wos                -           Katarzyna Chojnacka

 

IIa - matematyka, geografia     –        Piotr Drozdowski

IIb - biologia, chemia             -          Agata Wacikowska

IIc - język polski, historia      –          Małgorzata Piwek

IId - geografia- wos               -           Monika Bogowicz

 

IIIap - matematyka, geografia –        Anna Starosz

IIIbp - matematyka, geografia –        Justyna Sokół

IIIcp - biologia, chemia          –          Edyta Sołtysiak- Mielcarek

IIIdp - biologia, chemia          –         Bożena Trzaskowska

IIIep - język polski, historia   –         Marek Szparaga

IIIfp - język polski, historia sztuki –    Agnieszka Krasnodębska

IIIgp - geografia- wos            –          Natalia Michalska

IIIhp - geografia – wos          –         Katarzyna Pyczot

 

IIIag - matematyka, geografia           –          Agnieszka Szymańska

IIIbg - biologia, chemia                     –          Agnieszka Szulc

IIIcg - język polski, historia              –          Ewa Chmielewska

IIIdg - język polski, historia sztuki    –          Renata Dziewięcka-Serowik

IIIeg - geografia, wos                        –         Marzena Majsterek

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

 1. Chojnacka - geografia
 2. Drozdowski -matematyka
 3. Starosz – język angielski
 4. Szymczyk – biologia
 5. Zakrzewska – biologia
 6. Szyke – historia sztuki
 7.  M.Piwek, A.Malesa– koło teatralne

 

 1. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

30 VIII 2021                          Rada pedagogiczna

1 IX 2021 – 17 XII 2021       I semestr dla klas III po gimnazjum

20 XII 2022 – 29 IV 2022      II semestr dla klas III po gimnazjum

1 IX 2021 – 21 I 2022            I semestr dla klas I, II i III

24 I 2022 – 24 VI 2022          II semestr dla klas I, II i III

31 VIII 2021                          Rada Pedagogiczna 

                       18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. I z P. Dyrektor następnie z           

                                    wychowawcami

1 IX 2021                              Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

6 IX 2021                               Rada Pedagogiczna

 

18.00 - Obowiązkowe zebranie Wychowawców  z rodzicami kl. II i III

18.30 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. III po gimnazjum z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

25 X 2021      18.00 – Dzień otwarty

22 XI 2021                             Zespół wychowawczy dla klas III po gimnazjum

18.00 – Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I, II i III i po gimnazjum

17 XII 2021                do 15.15          Wystawienie ocen w klasach III  po gimnazjum

20 XII 2021                rada klasyfikacyjna klas III po gimnazjum

18.00 - Zebranie z rodzicami dla klas III po gimnazjum – oceny semestralne

18.00 Dzień otwarty dla I,II i III po szkole podstawowej

3 I  2022                     Zespół wychowawczy I, II i III po szkole podstawowej

21 I 2022        do 15.15          Wystawienie ocen w klasach I, II i III po szkole podstawowej

24.I. 2022                               Rada klasyfikacyjna dla klas I, II i III po szkole podstawowej

18.00 - Zebranie z semestralne dla rodziców uczniów klas I, II i III po szkole podstawowej oraz dzień otwarty dla klas 3 po gimnazjum

25 III 2022     do 15.15 - Wystawienie zagrożeń i proponowanych ocen w klasach III po gimnazjum

28 III 2022                  Rada zagrożeniowa dla klas III po gimnazjum

18.00 – Dzień otwarty dla rodziców klas I, II, III po szkole podstawowej; zebranie z informacją o zagrożeniach i ocenach proponowanych w klasach III po gimnazjum

22 IV 2022     do 15.15          Wystawienie ocen w klasach III po gimnazjum

25 IV 2022                 Rada klasyfikacyjna klas III po gimnazjum

18.00 – Dzień otwarty dla  rodziców uczniów klas I, II i  III po szkole podstawowej

27 IV 2022                 Rada zatwierdzająca klas III po gimnazjum

27 V 2022       15.15 - Wystawienie zagrożeń i ocen proponowanych w klasach I, II III po szkole podstawowej

30 V 2022                               Rada zagrożeniowa klas I, II i III po szkole podstawowej

18.00 - Zebranie z rodzicami klas I, II i III po szkole podstawowej; informacja o zagrożeniach i ocenach proponowanych

15 VI 2022      do 15.15         Wystawienie ocen w klasach I, II i III po szkole podstawowej

20 VI 2022                 Rada klasyfikacyjna klas I, II i III po szkole podstawowej

22 VI 2022                 Rada zatwierdzająca

 

Planowane egzaminy i sprawdziany wewnętrzne:

Testy na wejściu – wrzesień (nie są obowiązkowe dla każdego przedmiotu)

Testy poziomujące – jęz. angielski – wrzesień 2021

Testy w połowie drogi –kl. III po SP wrzesień 2021

Matury próbne – wrzesień 2021, styczeń 2022

 

Dokumentacja szkolna ( rozkłady materiałów, programy nauczania, plany pracy kół przedmiotowych, plany wycieczek klasowych) należy złożyć do 20 września 2021.

Planowane obserwacje lekcji:

Zgodnie z planem prowadzonych ocen pracy nauczyciela, obserwacje zajęć nowych pracowników oraz wybrane zajęcia pod kątem realizacji i monitorowania podstawy programowej.

Dyżury, wycieczki, apele i uroczystości szkolne

 

 1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
 2. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
 • 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 oraz rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U z 2017 r. poz. 1603
 1. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021 r.
 • 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 oraz rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U z 2017 r. poz. 1603
 1. Ferie zimowe

31 stycznia 2022 – 13 lutego 2022

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

 • 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 oraz rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U z 2017 r. poz. 1603
 1. Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022 r.
 • 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 oraz rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U z 2017 r. poz. 1603
 1. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 29 kwietnia 2022 r.
 • 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 oraz rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U z 2017 r. poz. 1603
 1. Egzamin maturalny:

4,5,6 maja 2022 – egzaminy maturalne pisemne obowiązkowe

Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

7.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022r.

 • 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 oraz rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U z 2017 r. poz. 1603
 1. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
 • 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 oraz rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U z 2017 r. poz. 1603

 

Proponowane dni wolne od zajęć edukacyjnych:

15 października 2021 – Dzień Nauczyciela

12 listopada 2021

7 styczeń 2022

2 maja 2022

17 czerwca 2022 – Po Bożym Ciele

 

Dni bez zajęć dydaktycznych wynikające z kalendarza

4, 5, 6 maja 2022 – egzaminy maturalne,

rekolekcje

 

 1. RADY PEDAGOGICZNE

31 VIII 2021                          Rada pedagogiczna

6 IX 2021                               Rada Pedagogiczna

22 XI 2021                             Zespół wychowawczy dla klas III po gimnazjum

20 XII 2021                            Rada klasyfikacyjna klas III po gimnazjum

3 I  2022                                 Zespół wychowawczy I, II i III  po szkole podstawowej

24.I. 2022                               Rada klasyfikacyjna dla klas I, II i III po szkole podstawowej

28 III 2022                             Rada zagrożeniowa dla klas III po gimnazjum

25 IV 2022                             Rada klasyfikacyjna klas III po gimnazjum

27 IV 2022                             Rada zatwierdzająca klas III po gimnazjum

30 V 2022                              Rada zagrożeniowa klas I, II i III po szkole podstawowej

15 VI 2022                             Rada klasyfikacyjna klas I, III i III po szkole podstawowej

22 VI 2022                             Rada zatwierdzająca

 

 1. ZESPOŁY WYCHOWAWCZE

22 XI 2021                             Zespół wychowawczy dla klas III po gimnazjum

3 I 2022                                  Zespół wychowawczy I, II i III po szkole podstawowej

POZOSTAŁE TERMINY ZESPOŁÓW WYCHOWAWCZYCH USTALAJĄ W RAZIE POTRZEBY WYCHOWAWCY KLAS Z DYREKCJĄ XXV LO

 

 1. ZEBRANIA Z RODZICAMI

31.VIII 2021  18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. I z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

6.IX 2021       18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. II i III po szkole podstawowej  z 

                        wychowawcami

18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. III po gimnazjum z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

25 X 2021       18.00 – Dzień otwarty

22 XI 2021     18.00 – Dzień otwarty  dla klas I, II i III i po  gimnazjum

20 XII 2021    18.00 - Zebranie z rodzicami dla klas III po gimnazjum – oceny semestralne

18.00 Dzień otwarty dla I,II i III po szkole podstawowej

24.I. 2022       18.00 - Zebranie z semestralne, informacja o ocenach semestralnych dla klas

                        po szkole podstawowej i dzień otwarty dla klas III po gimnazjum

28 III 2022      18.00 – Dzień otwarty dla rodziców klas I, II, III po szkole podstawowej; zebranie z informacją o zagrożeniach i ocenach proponowanych w klasach III po gimnazjum

25 IV 2022     18.00 - Zebranie z rodzicami klas I, II i  III po szkole podstawowej

30 V 2022       18.00 - Zebranie z rodzicami klas I, II i III po szkole podstawowej; informacja o zagrożeniach i ocenach proponowanych