Plan dydaktyczno – wychowawczy szkoły i nadzoru pedagogicznego


 XXV LO im. J. Wybickiego


 w Warszawie na rok 2023/2024

 

 

 1. Akty prawne
 2. Koncepcja pracy szkoły na lata 2021-2027
 3. Kierunki realizacji polityki oświatowej
 4. Cele szczegółowe pracy szkoły
 5. Agendy i dodatkowe czynności
 6. Uroczystości, zebrania i dni otwarte
 7. Organizacja roku szkolnego 2023/2024
 8. Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
 9. Rady pedagogiczne
 10. Zebrania z rodzicami

 

 1. Akty prawne:

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły:

 • - Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);
 • - Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. 2023 poz.900);
 • - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r, po 60);
 • - Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. 2023 poz. 984);
 • - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - Dz. U. z 2019 poz. 373;
 • - Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;
 • - Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.;
 • - Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2023 poz. 1211;
 • - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r. poz. 532);
 • - Statut Szkoły;
 • - Wnioski z posiedzenia Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2022/2023;
 • - Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

 

 1. Koncepcja pracy szkoły na lata 2023-2028:
 • - XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Warszawie jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów, którzy pragną wykorzystać swoje możliwości intelektualne, społeczne, estetyczne, moralne i zdrowotne.
 • - Nauczyciele, służąc własnym doświadczeniem i wiedzą, wspierają pełny rozwój każdego ucznia, wierzą w jego możliwości, wzmacniają poczucie jego własnej wartości, pomagając mu rozwijać uzdolnienia, pasje i talenty, zachęcają do kreatywności.
 • - Nauczyciele, współpracując ściśle z rodzicami, dążą do wychowania młodego człowieka szanującego wolność i sprawiedliwość, odpowiedzialnego za siebie i innych, otwartego na potrzebę kształcenia się przez całe życie, przedsiębiorczego, aktywnego, ciekawego świata, świadomego swoich praw i obowiązków członka społeczeństwa.
 • - Szkoła przygotowuje uczniów do uczestnictwa w dialogu międzykulturowym, międzycywilizacyjnym i międzypokoleniowym oraz do funkcjonowania w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości.
 • - Wszyscy członkowie społeczności szkolnej, współpracując i wspierając się, tworzą zgrany zespół pracujący na wizerunek szkoły.
 • - Program pracy i rozwoju XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego obrazuje przewidywany rozwój szkoły i cele stawiane przed placówką w aspekcie wymagań sformułowanych przez państwo wobec szkół i placówek.
 • - Program pokazuje sposób dochodzenia do zakładanych celów w kluczowych obszarach.
 • - Pokazuje także planowane osiągnięcia.
 • - Plany roczne będą precyzyjnie określać konkretne działania.
 • - Realizacja planu rocznego i ewaluacja osiągnięć będzie przedmiotem ewaluacji wewnętrznej, której wyniki posłużą do modyfikacji planów rozwoju szkoły w kolejnych latach. Wypracowanie marki szkoły poprzez stałe podnoszenie jakości pracy szkoły.
 • - Nauka przez działanie: projekty edukacyjne, aktywne metody nauczania, koła zainteresowań, konkursy.
 • - Podniesienie jakości nauczania: wzrost EWD, wyniki egzaminów maturalnych, liczba absolwentów na uczelniach wyższych.
 • - W obszarze wychowania: otwartość, aktywność, kreatywność, odpowiedzialność, poczucie bezpieczeństwa i empatia.
 • - Współpraca: zespoły nauczycielskie, projekty międzyoddziałowe i międzyszkolne, wolontariat, współpraca z instytucjami i organizacjami.
 • - Promocja szkoły: uaktualnianie strony internetowej szkoły, obecność w mediach społecznościowych, targi edukacyjne, dni otwarte, prasa, obecność na uroczystościach i imprezach dzielnicowych i miejskich.

 

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024
 2. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 1. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 1. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 1. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 1. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 1. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 1. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 1. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 1. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania.

 

 

 1. Cele szczegółowe pracy szkoły:

Analiza celów w oparci o wnioski z nadzoru pedagogicznego, EWD oraz wnioski
z ewaluacji wewnętrznej (okres od 2012 r)

Mocne strony szkoły:

·                    Znamy swoich uczniów, ponieważ w szkole jest  21 oddziałów,

·                    Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie,

·                    Sprzyjająca atmosfera, dobre relacje międzyludzkie,

·                    Coraz lepsza zdawalność egzaminów maturalnych,

·                    Dodatkowe zajęcia dla uczniów,

·                    Zaangażowanie i wysokie kwalifikacje nauczycieli,

·                    Współpraca z instytucjami i placówkami,

·                    Dobre warunki lokalowe,

·                    Kompleks boisk sportowych,

·                    Wyposażenie w pomoce naukowe, pracownia komputerowa,

·                    Udział w projektach, konkursach,

·                    Promowanie szkoły

·                     

Słabe strony szkoły:

·                    Lokalizacja na pograniczu Warszawy i powiatu otwockiego

·                    Niektórzy uczniowie niewytrwali w realizowaniu postanowień i zadań,

·                    Małe zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi wśród uczniów,

·                    Brak wystarczającej współpracy z rodzicami,

·                    Słaba frekwencja uczniów,

 

Szanse:

·                    Odpływ uczniów ze szkół otwockich,

·                    Nowe osiedla, dobra komunikacja,

·                    Tradycja szkoły,

 

Zagrożenia:

·                    Rankingi promujące szkoły w Centrum Warszawy,

·                    Duża konkurencja na rynku edukacyjnym,

·                    Napływ uczniów ze słabymi wynikami może obniżyć wyniki egzaminów zewnętrznych

 

Zadania i sposoby ich realizacji

Zadania

Formy realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Wzbogacanie oferty edukacyjnej

Przygotowanie bazy danych dot. zainteresowań i uzdolnień uczniów

wrzesień

Dyrektor i nauczyciele/wychowawcy, pedagog

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

Pomiar dydaktyczny, analiza EWD

wrzesień

Dyrektor, zespoły przedmiotowe

Praca z uczniem zdolnym wskazanym na spotkaniach zespołów wychowawczych

 

Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz do rynku pracy.

 

styczeń

Dyrektor, nauczyciele

Zaplanowanie grafiku zajęć dodatkowych

Prowadzenie zajęć wg potrzeb i zainteresowań

 

wrzesień

Dyrektor, nauczyciele

Doskonalenie obsługi „Librusa”

Szkolenia, instrukcje

Na bieżąco

Dyrektor, administrator „Librusa”

Angażowanie uczniów do działań prospołecznych.

Współpraca z instytucjami o charakterze charytatywnym i wolontarystycznym

 

Na bieżąco

Dyrektor, opiekunki SU, nauczyciele, pedagog

Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych

Udział w uroczystościach, imprezach szkolnych, dzielnicowych i miejskich.

 

Na bieżąco

Dyrektor, nauczyciele

Promocja szkoły

Organizacja Dni otwartych szkoły

kwiecień

Dyrektor, nauczyciele

Aktywizowanie rodziców w życie szkoły

Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców

 

Cały rok

Dyrektor, pedagog, wychowawcy

Aktywizowanie uczniów życie w szkoły

Praca samorządu szkolnego

Cały rok

Dyrektor, opiekunowie samorządu, wychowawcy

 

 

 

 

 

 1. AGENDY I DODATKOWE CZYNNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Samorząd Szkolny:                                        A. Wojtaś, A. Szulc, J. Sokół, A. Szymańska

Radiowęzeł i nagłośnienie:                            I. Bachmat H. Zawrzykraj. M. Kaczorek

Protokolant:                                                   E. Chmielewska, K. Chojnacka

BHP                                                               B. Trzaskowska

Kronika Szkoły:                                             T. Szymczyk, K. Suska, F. Kaczkowska

Gazetka szkolna:                                            D. Wiśniewska, H. Zawrzykraj. M. Szparaga, Chmielewska

Dziennik Librus:                                            I. Bachmat,

Plan Lekcji                                                     I. Bachmat, P. Drozdowski

Teatr szkolny:                                                M. Piwek, A. Malesa, A. Krasnodębska

Oprawa muzyczna uroczystości:                   K. Pyczot

Warsztaty językowe:                                     A. Starosz, R. Dziewięcka-Serowik

„Biała szkoła”                                                K. Chojnacka (Polska), A Szymańska (Włochy)

Koordynatorzy Erazmusa                              A. Szymańska, R. Dziewięcka-Serowik

Strona internetowa szkoły i fb:                     I. Bachmat, K. Chojnacka

Zamówienia koszulek i bluz szkolnych         K. Chojnacka, A. Wojtaś

Wolontariat uczniowski                                 A. Malesa, T. Szymczyk

Poczet sztandarowy:                                      P. Ponceleusz

Koordynator SZPEK:                                    M. Szyke, A. Krasnodębska

Komisja powypadkowa:                                B. Trzaskowska

Komisja socjalna:                                          K. Suska, P. Drozdowski

Komisja inwentaryzacyjna:                           S. Kamińska

Opracowanie planu dydaktyczno – wychowawczego:         K. Chojnacka, I. Bachmat, P. Drozdowski

Komisja ewaluacyjna:                                                           K. Pyczot, D. Wiśniewska, B.Scelina

Kontrola zarządcza:                                                               A. Czubarowicz

Komisja opracowania wyników egzaminu maturalnego:     D. Wiśniewska

Przygotowanie prezentacji i uczniów na dzień otwarty szkoły: E. Chmielewska, K Chojnacka, D.Wiśniewska, A. Wojtaś

Koordynator biblioteki                                                          A. Gmur

 

 1. UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Data

Uroczystość

Osoba odpowiedzialna

Przygotowanie sali

Sprzątanie sali

4.IX.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Poczet: P.Ponceleusz

Część artystyczna:

A.Zakrzewska, A.Wacikowska

2a A.Szulc

A.Lasota 3b

11.IX.2023

Narodowe czytanie

E.Chmielewska, A.Krasnodębska,

-------------------

-----------------------

16.X.2023

 

Dzień Patrona, Ślubowanie klas I

Konkurs o patronie: M.Szparaga, P.Ponceleusz

Sprawdzanie prac –

M.Szyke,

A.Krasnodębska, H.Zawrzykaj

Część artystyczna:

M.Piwek, A.Malesa. K.Pyczot (oprawa muzyczna)

P.Drozdowski 4a

 A.Wacikowska 4b

12.X.2023

Dzień Nauczyciela

I.Jerzabek, K.Wójcik, M.Gawrońska, I.Kochman,

M.Piwek 4c

E.Szpakowska 4d

Koniec października 2023

Wyjazd zagraniczny

A.Starosz

 

 

10.XI.2023

Rocznica Odzyskania Niepodległości

M.Majsterek, M.Szparaga, M.Szyke (scenografia)

K.Chojnacka 3d

E.Chmielewska 3c

 

 

6.XII.2023

Mikołajki

Samorząd Szkolny:

Samorząd szkolny

Samorząd szkolny

22.XII.2023

Jasełka

A.Malesa, A.Szulc, A.Ziarek

D.Wiśniewska 3a

A.Lasota 3b

8-12.I.2024

Biała Szkoła (Polska)

K.Chojnacka

 

 

27.I.2024

Studniówka

Scenariusz: P.Drozdowski

Polonez:

J.Krogulska

T.Pec

--------------------

-------------------------

Styczeń/Luty2024

Bal TPD

I.Bachmat, K.Chojnacka, R.Dziewięcka- Serowik, A.Gmur, A.Krasnodębska,

A.Szymańska, A.Wojtaś,

 

R.Dziewięcka – Serowik 2g

-------------------------

 

Rekolekcje wielkopostne

 

Ks. A.Ziarek

 

 

21.III 2024

Dzień wiosny

R.Dziewięcka, K.Suska, M.Machowska

 

M.Majsterek 2f

A.Szymańska 2e

Koniec marca

Biała szkoła (Włochy)

 

A.Szymańska, T.Pec

-------------------

----------------------

1.III.2024

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

M.Szparaga

-------------------

----------------------

22.IV.2024

Światowy Dzień Ziemi

A.Wacikowska, A.Jasińska,  J.Zakrzewska, A.Lasota + samorząd

------------------

----------------------

19.IV.2024

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile 2024

A.Krasnodębska

------------------

---------------------

IV.2024

Promocja szkoły

Prowadzenie: uczniowie

prezentacje:

E.Chmielewska, K.Chojnacka,

D.Wiśniewska,

A.Wojtaś

M.Szyke 2d

T.Pec 2b

26.IV.2024

Zakończenie roku klas IV

E.Chmielewska, D.Wiśniewska

Przemówienie: M.Piwek

A.Szulc 2a

1g A.Starosz

3.V.2024

Konstytucja 3 maja -konkurs

D.Balińska-Walkiewicz, A.Jasińska, A.Szulc, M.Majsterek

 

 

29.V.2024

Dzień dziecka

samorząd

Samorząd szkolny +pomoc techniczna J.Krogulska  1f

Samorząd Szkolny+ pomoc techniczna J.Sokół(ka) 1e

21.VI.2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

J.Krogulska, J.Sokół(ka), 

E.Ujazdowska 1a

A.Krasnodębska 1d

1 IX 2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

A.Krasnodębska, E.Ujazdowska, 

Klasa 1b B.Trzaskowska

Klasa 1c

K.Pyczot

Nazwiska osób odpowiedzialnych za uroczystości ułożone są w kolejności alfabetycznej.

 

WYCHOWAWSTWA

Ia - matematyka, geografia    -           Edyta Ujazdowska

Ib – biologia, chemia             -           Bożena Trzaskowska

Ic – j.polski, historia               -           Katarzyna Pyczot

Id – j.polski, historia sztuki    -           Agnieszka Krasnodębska

Ie - geografia- wos                 -           Justyna Sokół

If - geografia – wos                -           Judyta Krogulska

Ig – j.polski, j. hiszpański      -           Anna Starosz

 

IIa - matematyka, geografia   -           Agnieszka Szulc

IIb - biologia, chemia             -           Tomasz Pec

IIc - j.polski, historia              -           Joanna Zakrzewska

IId - j.polski, historia sztuki   -           Marta Szyke

IIe - geografia, wos                 -          Agnieszka Szymańska

IIf - geografia, wos                -           Marzena Majsterek

IIg - j.polski, j.hiszpański       -           Renata Dziewięcka-Serowik

 

IIIa - matematyka, geografia -           Dorota Wiśniewska

IIIb - biologia, chemia           -           Anna Lasota

IIIc - j.polski, historia             -           Ewa Chmielewska

IIId – geografia, wos              -           Katarzyna Chojnacka

 

IVa - matematyka, geografia -           Piotr Drozdowski

IVb - biologia, chemia           -           Agata Wacikowska

IVc - język polski, historia     -           Małgorzata Piwek

IVd - geografia- wos              -           Ewa Szpakowska-Węgiel

 

Planowane egzaminy i sprawdziany wewnętrzne:

Testy na wejściu – wrzesień do 9 (nie są obowiązkowe dla każdego przedmiotu)

Testy poziomujące – jęz. angielski klasy 1 i 3  do 9.09.2023

Testy w połowie drogi –kl. II czerwiec 2024 ewentualnie próbne matury klasy III

Matury próbne – wrzesień/październik 2023, styczeń 2024/ rekolekcje

 

Dokumentacja szkolna ( rozkłady materiałów, programy nauczania, plany pracy kół przedmiotowych, plany wycieczek klasowych) należy złożyć do 15 września 2023.

Planowane obserwacje lekcji:

Zgodnie z planem prowadzonych ocen pracy nauczyciela, obserwacje zajęć nowych pracowników oraz wybrane zajęcia pod kątem realizacji i monitorowania podstawy programowej.

Dyżury, wycieczki, apele i uroczystości szkolne

 

 1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Klasy 1-3

I półrocze                    04.09.2023 – 11.02.2024

II półrocze                  12.02.2024 – 21.06.2024

 

Klasy maturalne

I półrocze                    04.09.2023 - 17.12.2023

II półrocze                  18.12.2023 – 26.04.2024

 

Dni wolne:

Ferie Bożonoarodzeniowe     23.12.2023 - 31.12.2023

Ferie zimowe                                      15 - 28.01.2024

Ferie wiosenne                                   28.03 - 2.04.2024

Przerwa majowa                                 1 - 3.05.2024

Boże Ciało                                          31.05.2024

Matura:                                               7, 8, 9 maja 2024 (wtorek, środa, czwartek )

 

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
 • 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211 z późn. zm.)
 1. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2023 r.
 • 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211 z późn. zm.)
 1. Ferie zimowe

             15–28 stycznia 2024

           województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

 • 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211 z późn. zm.)
 1. Wiosenna przerwa świąteczna 28.03- 2.04 2024 r.
 • 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211 z późn. zm.)
 1. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych 26 kwietnia 2024 r.
 • 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211 z późn. zm.)
 1. Egzamin maturalny:

           7-9 maja 2024 – egzaminy maturalne pisemne obowiązkowe

        art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz- § 6 pkt 1      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.) i § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644).

7.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024r.

 • 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211 z późn. zm.)
 1. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.
 • 3 ust. 1 pkt 4 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211 z późn. zm.)

 

Proponowane dni wolne od zajęć edukacyjnych:

13 październik  dzień nauczyciela ( 12.X plan B)

29-30 kwietnia 2024

02 maja 2024

31 maja 2024 – po Bożym Ciele

 

Dni bez zajęć dydaktycznych wynikające z kalendarza

7 - 9 maja 2024 – egzaminy maturalne, + angielski rozszerzony

 

 1. RADY PEDAGOGICZNE

 

1.IX.2023                   Rada Pedagogiczna 

11.IX.2023                 Rada Pedagogiczna

20.XI.2023                 Zespół wychowawczy dla klas IV

18.XII.2023                Rada klasyfikacyjna klas IV

29.I.2024                    Zespół wychowawczy dla klas I-III

12.II.2024                   Rada klasyfikacyjna dla klas I-III

25.III.2024                 Rada zagrożeniowa dla klas IV

22.IV.2024                 Rada klasyfikacyjna klas IV

24.IV.2024                 Rada zatwierdzająca klas IV

20.V.2024                   Rada zagrożeniowa klas I-III

17.VI.2024                 Rada klasyfikacyjna klas I-III

19.VI.2024                 Rada zatwierdzająca

 

 1. ZESPOŁY WYCHOWAWCZE

20.XI.2023                             Zespół wychowawczy dla klas IV

29.I.2024                                Zespół wychowawczy I-III

 

POZOSTAŁE TERMINY ZESPOŁÓW WYCHOWAWCZYCH USTALAJĄ W RAZIE POTRZEBY WYCHOWAWCY KLAS Z DYREKCJĄ XXV LO

 

 1. ZEBRANIA Z RODZICAMI

1.IX.2023       18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. I z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

11.IX.2023     18.00 - Obowiązkowe zebranie Wychowawców  z rodzicami kl. II i III

                        18.30 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. IV z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

23.X.2023       18.00 – Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I, II, III i IV

20.XI.2023     18.00 – Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-IV

18.XII.2023    18.00 - Zebranie z rodzicami dla klas IV– oceny półroczne

                       18.00 - Dzień otwarty dla I,II i III

12.II.2024       18.00 - Zebranie dla rodziców uczniów klas I-III - oceny półroczne

                        18.00 - dzień otwarty dla klas IV

25.III.2024     18.00 – Dzień otwarty dla rodziców klas I-III;

                       18.00 - zebranie z informacją o zagrożeniach i ocenach proponowanych w klasach IV

22.IV.2024     18.00 – Dzień otwarty dla  rodziców uczniów klas I-III

20.V.2024       18.00 - Zebranie z rodzicami klas I-III z informacją o zagrożeniach i ocenach
                         proponowanych