Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16.10.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /Dz. U 2020 poz. 1870 z późn. zmianami/

W trakcie nauki zdalnej obowiązują następujące zasady:

a/ nauka zdalna prowadzona jest przy pomocy platformy Ms365-eduwarszawa
b/ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie regulaminu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych; zajęcia prowadzone są 1:1 /wymiar 30-45 min/

c/ ocenianie , monitorowanie i sprawdzanie wiedzy uczniów  odbywa się na podstawie zasad określonych według PSO /ewentualna modyfikacja – dostosowania form pracy/

d/ Oddawanie prac odbywać się będzie w formie elektronicznej wskazanej w e-dzienniku Librus przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

e/ każdy nauczyciel ma obowiązek ustalenia 1 godziny dyżuru tygodniow w celu odbycia konsultacji i powiadomienia o tym szkolnego administratora e-dziennika Librusa

f/ Treści: Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Treści nauczania muszą być zgodne z podstawą programową.

g/ Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela a pochodzących z różnych źródeł.

h/ Częstotliwość kontaktów: Materiały edukacyjne i zadania domowe  będą  przekazywane uczniom zgodnie z tygodniowym planem lekcji

Nieterminowe oddanie pracy nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku Librus

Możliwość poprawy oceny: W ciągu tygodnia od wystawienia oceny, każda praca może zostać poprawiona kolejną pracą tej samej kategorii

Uczniowie będą oceniani w następujących kategoriach:

- karty pracy, ćwiczenia, zadania, prezentacje multimedialne - waga oceny 1

- wypracowania, projekty - waga oceny 2

W przypadku lekcji on-line w czasie rzeczywistym nauczyciel może ustnie odpytywać ucznia na ocenę - waga oceny 1.

Podczas nauki realizowanej na odległość nie będzie prac klasowych, wszystkie formy sprawdzenia wiadomości będą miały wagę 3 i opis test