Procedury bezpieczeństwa i ochrony przed zakażeniem COVID-19 obowiązujące w XXV LO

Procedury bezpieczeństwa i ochrony przed zakażeniem COVID-19 obowiązujące XXV LO im. J. Wybickiego  w Warszawie
od 1 września 2020 r.

 

 1. Działania wdrożone od 1 września 2020 w XXV LO związane z zapewnieniem bezpieczeństwa nauki i pracy w okresie pandemii
 • Szkoła stosuje zalecenia i rekomendacje wydawane przez GIS, MZ i MEN. Poniższe procedury i zasady mogą być zmieniane w przypadku zmiany zaleceń wydanych przez te organy.
 • Szkoła posiada trzy oddzielnie wejścia Wejścia dozorowane są przez pracowników obsługi od godz. 6:30-9:00 i od godz. 14:00, w pozostałym czasie uczniowie wchodzą indywidulnie a szkoła jest dla osób trzecich zamknięta - należy używać przycisku przywołującego.
 • Przy wejściach A i B, C oraz w innych miejscach szkoły (hole, wejścia do sal, toalet) zostały umieszczone tablice informacyjne z numerami telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego i służb medycznych z odpowiednimi procedurami, których należy bezwzględnie przestrzegać.
 • Wchodzący do szkoły są obowiązani zdezynfekować dłonie, mieć założone maseczki (przyłbice). Sale lekcyjne, łazienki, szatnie i wejścia zaopatrzone są w pojemniki z płynem dezynfekującym, zasady ich użycia opisują przedstawione procedury.
 • Wprowadzono ograniczenia zmiany sal na zajęcia lekcyjne, uczniowie będą się uczyć w tych samych salach w miarę możliwości, do odwołania
 • Obowiązkowe będzie systematyczne wietrzenie sal lekcyjnych oraz dezynfekowanie blatów, poręczy i innych powierzchni dotykowych. Wprowadzony został codzienny monitoring prac porządkowych i dezynfekcji pomieszczeń.
 • Usunięto z sal sprzęty i pomoce dydaktyczne nie nadające się do dezynfekowania.
 • Źródełko wody pitnej zostało wyłączone do odwołania.
 • Wyznaczono miejsce do odizolowania ucznia lub pracownika w przypadku podejrzenia choroby (izolatkę).
 • Ogranicza się wejścia do szkoły osób z zewnątrz–Przyjmowanie interesantów w księgowości i sekretariacie, po wcześniejszym umówieniu się. Zalecamy komunikację za pomocą dziennika Librus, poczty elektronicznej szkoły lub telefonicznie. Aktualne dane kontaktowe na stronie internetowej szkoły
 • Osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek wpisania do „Dziennika wejść” swoich danych oraz celu wizyty, muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom pracownika szkoły, który pokieruje na umówione spotkanie.

  

 1. Organizacja pracy w Szkole od 1 września 2020 w wariancie tradycyjnym(stacjonarnym):

  Uczniowie
 • Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów chorobowych. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przychodzić do szkoły.
 • Uczniowie zobowiązani są do stosowania ogólnych zasad  higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce i zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki. Nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Szkoła nie udostępnia uczniom wspólnych podręczników, przyborów szkolnych.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
 • W szkole oraz w drodze do i ze szkoły uczniowie powinni przestrzegać  wytycznych GIS  dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Uczniowie zobowiązani są nosić maseczki  od momentu wejścia do szkoły do wyjścia z  szatni, i dotarcia do klasy, rekomendowane jest również noszenie maseczek podczas przerw lekcyjnych.
  Zużyte jednorazowe maseczki i rękawiczki uczniowie wrzucają do wyznaczonych pojemników.
 • Uczniowie powinni być dowożeni do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Uczniowie zajmują wyznaczone przez wychowawcę miejsca w salach lekcyjnych i nie zmieniają ich bez zgody nauczyciela.
 • Uczniowie mają obowiązek jak najszybciej opuścić szatnię i udać się do wyznaczonych sal (stref oczekiwania na zajęcia). Zabronione jest gromadzenie się w szatni. Uczniowie nie będą mogli schodzić do szatni w trakcie przerw i zajęć
  • Podczas przerw z toalet uczniowie korzystają, zachowując zasady dystansu społecznego
  • W przestrzeni wspólnej uczniowie zobowiązani są nosić maseczki ochronne
 • Każdy uczeń, który zauważy u siebie niepokojące objawy chorobowe powinien zgłosić ten fakt wychowawcy, innemu nauczycielowi lub pielęgniarce szkolnej.
 • Uczniowie mają bezwzględny obowiązek stosowania się do ustalonych zasad oraz poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

2.Rodzice, opiekunowie

 • Każdy rodzic zobowiązany jest:
  • zapewnić dziecku indywidualną osłonę ust i nosa,
  • zaopatrzyć w rękawiczki jednorazowe, chusteczki higieniczne,
  • przygotować dziecko do przestrzegania procedur, regulaminów obowiązujących w szkole w celu zminimalizowania zagrożenia zarażeniem koronawirusem
  • zapewnić dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub torbę foliową
  • ograniczyć przebywanie dziecka w szkole do niezbędnego minimum
  • podać aktualne dane, w tym numer telefonu i odbierać informacje od dyrektora lub pracownika szkoły, sprawdzać informacje przekazywane za pośrednictwem dziennika Librus
  • stosować się do wyznaczonych godzin przyjęć interesantów, poza godzinami przyjęć należy wcześniej telefonicznie uzgodnić termin spotkania odpowiednio z pracownikiem sekretariatu, księgowości lub nauczycielem
  • respektować polecenia pracowników szkoły w zakresie przestrzegania procedur
  • dokonywać opłat za pomocą przelewu bankowego
  • bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły (za pośrednictwem sekretariatu) jeżeli w domu ucznia stwierdzono zachorowanie na Covid -19.
  • W przypadku otrzymania wiadomości ze szkoły o podejrzeniu choroby u dziecka, rodzic obowiązany jest do odbioru dziecka w ciągu 1 godziny od uzyskania powiadomienia. Rodzic obowiązany jest również do powiadomienia szkoły o decyzji lekarza i stacji sanitarno- epidemiologicznej.

3.Nauczyciele i pracownicy administracji oraz obsługi

 • Nauczyciele i pracownicy obsługi zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania zasad epidemiologicznych i wytycznych GIS w okresie pandemii.
 • Każdy pracownik zaopatrzony jest w środki ochrony osobistej ( maseczki, przyłbice, rękawiczki) oraz posiada nieograniczony dostęp do płynów dezynfekcyjnych
 • Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest:
  • stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularne mycie rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażania środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych;
  • osłaniać ust i nos podczas kasłania i kichania ,
  • dezynfekować ręce po wejściu do budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk;
  • informować dyrektora lub inną upoważnioną osobę o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u siebie, innych pracowników lub uczniów;
  • zachowywać dystans  społeczny minimum 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i uczniami, w każdej przestrzeni szkoły;
  • wyjaśniać uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzegania zasad higieny w związku z zagrożeniem COVID-19;
  • po każdej lekcji wietrzyć pomieszczenie;
  • przestrzegać procedur postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID-19;
  • stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
  • Pracownicy pomocniczy – intendent, konserwator oraz personel ograniczają kontakt z dziećmi oraz nauczycielami;
  • Pracownicy obsługi wykonują prace porządkowe, dezynfekcyjne i sanitarne zgodnie z wytycznymi GIS, stosując środki ochrony osobistej oraz przestrzegając zasad utylizacji.

4.Organizacja zajęć wychowania fizycznego

 • Przy wejściu do sali gimnastycznej lub hali obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.
 • Dzieci korzystają z szatni wf w sposób rotacyjny. Połowa grupy przebiera się w szatni zachowując bezpieczne odstępy ( skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu.
 • Uniemożliwione zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń.
 • Jeśli jest to możliwe, lekcje wf w klasach zostają zgrupowane po dwie godziny, aby zapobiec częstej wymianie ćwiczących w przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji i wietrzenia szatni.
 • Obowiązkowo przed i po każdej lekcji wf uczeń myje ręce wodą z mydłem.
 • Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą
 • Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe (np. elementy sztuki walki, koszykówka, piłka ręczna). Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe i atletyka terenowa).
 • W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na otwartej przestrzeni.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali gimnastycznej, hali, których nie można skutecznie umyć , uprać lub dezynfekować ( np. szarfy, woreczki) zostały usunięte lub uniemożliwiony został do nich dostęp.
 • Sala gimnastyczna, sprzęt sportowy, przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane zgodnie z zaleceniami.

5.Korzystanie z biblioteki szkolnej

 • Działalność biblioteki podczas ogłoszonego stanu pandemii będzie ograniczała się do wypożyczania/zwrotu  podręczników i lektur oraz udostępniania zamówionych wcześniej książek, przez łączników klasowych z biblioteką
 • W bibliotece w tym samym czasie przebywać będzie mogła tylko 1 osoba
 • Czytelnik może przebywać w bibliotece przez czas niezbędny do zwrotu/wypożyczenia książki.
 • Zaleca się zachowanie bezpiecznych odległości między użytkownikami oczekującymi na wejście do biblioteki.
 • Przebywającym w bibliotece zaleca się noszenie masek lub przyłbic ochronnych.
 • Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru i pomieszczeń bibliotecznych. Wypożyczane książki podawane będą wyłącznie przez pracownika biblioteki.
 • Każda zwrócona książka będzie poddana 48 -godzinnej kwarantannie. Po tym czasie książki wrócą na półki i będą mogły być ponownie wypożyczone.

6.Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 • W szkole organizowane są zajęcia pomocy psychologiczno – pedagogicznej wynikające z obowiązujących przepisów prawa: rewalidacja, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, porady i konsultacje w wymiarze określonym w arkuszu organizacji szkoły.
 • Zasady organizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
  • zajęcia i terapie odbywają się indywidualnie lub w grupach do 5 osób, w wyznaczonej, przygotowanej pod względem higienicznym sali (gabinecie),
  • W wypadku konieczności bliskiego kontaktu z dzieckiem rekomendowane jest używanie przyłbicy przez nauczyciela, nauczyciel ma też obowiązek zakładania rękawiczek ochronnych,
  • Uczniowie zabierani są przez specjalistę z miejsca oczekiwania
  • Uczeń przychodzi na terapię wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami, o których zasadności decyduje specjalista,
  • Uczeń przed wejściem do gabinetu dezynfekuje ręce (z pomocą nauczyciela),
  • Uczeń jest zobowiązany posiadać maseczkę lub przyłbicę (rekomendowaną w przypadku zajęć logopedycznych),
 • Organizacja kontaktów z rodzicami/opiekunami:
  • spotkania odbywają się po uprzednim telefonicznym umówieniu się ze specjalistą (bezpośrednio lub za pośrednictwem sekretariatu szkolny),
  • zasadą są spotkania z jednym rodzicem / opiekunem dziecka, o konieczności spotkania z obojgiem rodziców decyduje nauczyciel specjalista,
  • umówiony rodzic/opiekun czeka na specjalistę w wyznaczonym miejscu (hol głównej części szkoły), razem idą do wyznaczonego gabinetu,
  • w przypadku spodziewanego spóźnienia na spotkanie dłuższego niż 5 minut rodzic zobowiązany jest o poinformowaniu o tym fakcie z wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku spotkanie przepada i należy umówić się na inny termin,
  • rodzic jest zobowiązany posiadać maseczkę lub przyłbicę, przed wejściem do gabinetu rodzic dezynfekuje ręce,
  • po zakończonej rozmowie rodzic/opiekun samodzielnie wychodzi ze szkoły.

7.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dzieci.

 • Do pracy może przystąpić wyłącznie pracownik zdrowy. Pracownik, u którego wystąpiły niepokojące objawy chorobowe poza pracą powinien pozostać w domu, powiadomić pracodawcę, i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, stacją sanitarno-epidemiologiczną a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999, 112 lub NFZ– 800 190 590,
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, objawów wskazujących na zarażenie koronawirusem, należy niezwłocznie:
  • odsunąć go od wykonywanych obowiązków, wstrzymać realizację zajęć (izolacja)
  • powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną,
  • zastosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego,
  • miejsce i obszar, w którym poruszał się pracownik, poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji,
  • ustalić listę osób kontaktujących się z nim w pracy.
 • Nauczyciel, który przyjmując dziecko do grupy, zauważy u niego symptomy chorobowe, ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia. Dziecko to powinno zostać odizolowane w wyznaczonym miejscu pod opieką wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela (pracownika). O odmowie przyjęcia dziecka na zajęcia nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców dziecka.
 • Dziecko, które podczas pobytu w szkole, zgłasza lub przejawia niepokojące objawy chorobowe, należy odizolować od pozostałych dzieci w wyznaczonym miejscu (izolatka) w odległości minimum 2 m od innych osób (opiekunów).
 • Jeżeli rodzice dziecka wyrazili zgodę, należy dokonać pomiaru temperatury ciała i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 • Uczeń będący w izolacji w szkole jest pod opieką nauczyciela zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub innego wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela, pielęgniarki szkolnej.
 • Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko z objawami chorobowymi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu jednej godziny od powiadomienia.
 • Ze zdarzenia sporządza się notatkę służbową i przekazuje ją niezwłocznie do dyrektora szkoły.
 1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej
 • W szkole działa gabinet profilaktyki zdrowotnej w godzinach 8.00 – 14.00 trzy razy w tygodniu.
 • W gabinecie dyżuruje pielęgniarka szkolna.
 • Do zadań pielęgniarki należy przede wszystkim udzielanie uczniom i pracownikom doraźnej pomocy przedmedycznej oraz prowadzenie działań profilaktycznych, zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.
 • Pielęgniarka szkolna w żadnym wypadku nie zastępuje kontaktu z lekarzem, nie decyduje o tym czy dziecko jest chore i na co, nie decyduje o izolacji domowej dziecka czy pracownika.

 

II. Zmiana organizacji po wydaniu zaleceń o konieczności ograniczenia  pracy szkoły w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

 

 • Szkoła funkcjonuje w systemie stacjonarnym (wariant A) do czasu wydania innych decyzji przez odpowiednie organy i dyrektora szkoły.
 • Dyrektor szkoły może wydać decyzje o funkcjonowaniu szkoły w wariancie B lub C za zgodą powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w porozumieniu z organem prowadzącym.
 • Wariant B:
  • Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie  i sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły.
  • Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas, a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów.
  • Dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych.
  • Szczegółową organizację szkoły w systemie mieszanym określi dyrektor szkoły uwzględniając wydane zalecenia oraz sytuację epidemiologiczną i organizacyjną szkoły. O organizacji pracy szkoły w tym okresie bezzwłocznie poinformuje pracowników, rodziców i uczniów.
 • Wariant C
  • Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w szkole.

Procedury  wchodzą w życie  na podstawie Zarządzenia Dyrektora XXV LO im J. Wybickiego z dnia 31.08.2020 r.