Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

w XXV Liceum Ogólnokształcącym

im. J. Wybickiego w Warszawie

 

 

INFORMACJE O EDUKACJI

 

INFORMACJE O ZAWODACH

 

 WYMIAR EUROPEJSKI W SYSTEMACH INFORMACJI ZAWODOWEJ

 

 

Koordynator doradztwa zawodowego w szkole Iwona Bachmat

 

Doradztwo zawodowe – indywidualna diagnoza

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 17 Warszawie

ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa

tel.:(22) 27 72 000 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Przydatne linki:

doradztwo edukacyjno-zawodowe

ECAM - do kariery

praca-enter

Biuro Edukacji Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno -Społecznych i Szkoleń

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Edukator Zawodowy

IBE Kwalifikacje po europejsku

Praca Enter

Perspektywy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej DORADCA 2000

Prognozowanie zatrudnienia

 

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

 

I. Podstawy prawne szkolnego doradcy zawodowego:

 

1. Art. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

System oświaty zapewnia w szczególności przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 11 poz. 114).

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 poz.   624   oraz   2002r.   nr   10   poz.   96), wprowadzające funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Statut Liceum Ogólnokształcącego określa w szczególności: organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnian11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Z 2003r nr5, poz.46).

 

5. Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję Europejską w 2000 r. jako jedno z 6 głównych założeń wymienia zalecenie dotyczące profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów w zakresie planowania kariery zawodowej.

 

6. Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004 -9286/04 dokument wydany przez Unię Europejską dotyczący poradnictwa zawodowego: „wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery na każdym etapie swojego życia”.

 

II. Cele działania szkolnego doradcy zawodowego:

1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

2. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

3. Nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy.

4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania swojego dziecka w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem dalszego kształcenia oraz wyborem zawodu

5. Wspieranie działań szkoły, mających na celu rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

III. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

1. Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

3. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.

4. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak: egzaminy, adaptacja do nowych warunków, podjęcie roli pracownika, mobilność zawodowa, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne.

5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

6. Współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.

7. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz z instytucjami rynku pracy: kuratorium oświaty, centrami informacji i planowania kariery zawodowej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 17 w Warszawie, KOWEZIU, Mazowieckimi Ochotniczymi Hufcami Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Mazowsze.

8. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych dla maturzystów – przyszłych kandydatów na studia, w dniach otwartych organizowanych przez wyższe uczelnie (Targi Edukacyjne) oraz w miarę możliwości w programach ogólnopolskich (tj. Ogólnopolski Tydzień Kariery, Dzień przedsiębiorczości).

9. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

10. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD) w miarę możliwości finansowych.

IV. Wewnątrzszkolny system doradztwa na poziomie Liceum Ogólnokształcącego – program doradztwa zawodowego.

1. Zadania Rady Pedagogicznej:

  • - Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa-zgodnie ze statutem szkoły.
  • - Współpraca przy realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w planie wychowawczym szkoły.
  •  
  •  
  •  
  •  

2. Praca z uczniami ( do wyboru):

Klasa I -samopoznanie (jaki jestem?):

1. Komunikacja interpersonalna.

2 .Moje mocne i słabe strony.

3. Moje wartości, zdolności i zainteresowania.

4. Jak radzić sobie ze stresem?

Klasa II -rynek pracy (kim będę?):

1. Preferencje zawodowe.

2. Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny)

3. Planowanie ścieżki kariery zawodowej; decyzje zawodowe, popularne i mało znane zawody.

4. Cechy dobrego pracownika.

5. Zapotrzebowanie na rynku pracy.

Klasa III - Aktywne poszukiwanie pracy (Co mogę?):

1. Aktywne metody poszukiwania pracy.

2. Rozmowa kwalifikacyjna - współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.

3. Samozatrudnienie - sposób na aktywizację zawodową.

Na poziomie każdej klasy: włączanie uczniów, w szczególności we współpracy z nauczycielami informatyki, do działań związanych z tworzeniem bazy informacyjnej.

3. Praca z rodzicami:

Klasa I:

  • Prezentacja założeń szkolnej pracy informacyjno - doradczej na rzecz uczniów.

Klasa II:

  • Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych - szkoły, przykłady różnych karier.

Klasa III:

  • Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej.
  • Indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp. Współpraca z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 17 w Warszawie.

4. Gromadzenie i systematyczna aktualizacja informacji edukacyjno-zawodowej w szkolnym punkcie informacji zawodowej mieszczącym się w bibliotece szkolnej.

W bibliotece szkolnej dostępne są informatory maturalne, przewodniki dotyczące kierunków studiów, ulotki informacyjne. Materiały te są na bieżąco aktualizowane.

Zatwierdzono podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 27.08.2015 r.