Plan dydaktyczno – wychowawczy szkoły

 i nadzoru pedagogicznego


 XXV LO im. J. Wybickiego


 w Warszawie na rok 2022/2023

 

 

 1. Akty prawne
 2. Koncepcja pracy szkoły na lata 2023-2028
 3. Kierunki realizacji polityki oświatowej
 4. Cele szczegółowe pracy szkoły
 5. Agendy i dodatkowe czynności
 6. Uroczystości, zebrania i dni otwarte
 7. Organizacja roku szkolnego 2022/2023
 8. Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
 9. Rady pedagogiczne
 10. Zebrania z rodzicami

 

 1. Akty prawne:

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły:

 • - Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);
 • - Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. 2021 poz.1082);
 • - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r, po 60);
 • - Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. 2019 poz. 2215);
 • - Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych( DZ.U. z 2015r. poz. 843);
 • - Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;
 • - Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.;
 • - Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2017  poz. 1603;
 • - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r. poz. 532);
 • - Statut Szkoły
 • - Wnioski z posiedzenia Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2020/2021;
 • - Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

 

 2.  Koncepcja pracy szkoły na lata 2023-2028:

 • - XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Warszawie jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów, którzy pragną wykorzystać swoje możliwości intelektualne, społeczne, estetyczne, moralne i zdrowotne.
 • - Nauczyciele, służąc własnym doświadczeniem i wiedzą, wspierają pełny rozwój każdego ucznia, wierzą w jego możliwości, wzmacniają poczucie jego własnej wartości, pomagając mu rozwijać uzdolnienia, pasje i talenty, zachęcają do kreatywności.
 • - Nauczyciele, współpracując ściśle z rodzicami, dążą do wychowania młodego człowieka szanującego wolność i sprawiedliwość, odpowiedzialnego za siebie i innych, otwartego na potrzebę kształcenia się przez całe życie, przedsiębiorczego, aktywnego, ciekawego świata, świadomego swoich praw i obowiązków członka społeczeństwa.
 • - Szkoła przygotowuje uczniów do uczestnictwa w dialogu międzykulturowym, międzycywilizacyjnym i międzypokoleniowym oraz do funkcjonowania w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości.
 • - Wszyscy członkowie społeczności szkolnej, współpracując i wspierając się, tworzą zgrany zespół pracujący na wizerunek szkoły.
 • - Program pracy i rozwoju XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego obrazuje przewidywany rozwój szkoły i cele stawiane przed placówką w aspekcie wymagań sformułowanych przez państwo wobec szkół i placówek.
 • - Program pokazuje sposób dochodzenia do zakładanych celów w kluczowych obszarach.
 • - Pokazuje także planowane osiągnięcia.
 • - Plany roczne będą precyzyjnie określać konkretne działania.
 • - Realizacja planu rocznego i ewaluacja osiągnięć będzie przedmiotem ewaluacji wewnętrznej, której wyniki posłużą do modyfikacji planów rozwoju szkoły w kolejnych latach. Wypracowanie marki szkoły poprzez stałe podnoszenie jakości pracy szkoły.
 • - Nauka przez działanie: projekty edukacyjne, aktywne metody nauczania, koła zainteresowań, konkursy.
 • - Podniesienie jakości nauczania: wzrost EWD, wyniki egzaminów maturalnych, liczba absolwentów na uczelniach wyższych.
 • - W obszarze wychowania: otwartość, aktywność, kreatywność, odpowiedzialność, poczucie bezpieczeństwa i empatia.
 • - Współpraca: zespoły nauczycielskie, projekty międzyoddziałowe i międzyszkolne, wolontariat, współpraca z instytucjami i organizacjami.
 • - Promocja szkoły: uaktualnianie strony internetowej szkoły, obecność w mediach społecznościowych, targi edukacyjne, dni otwarte, prasa, obecność na uroczystościach i imprezach dzielnicowych i miejskich.

 

 3. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

 

 • Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 • Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 • Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 • Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 • Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

 4. Cele szczegółowe pracy szkoły:

Analiza celów w oparci o wnioski z nadzoru pedagogicznego, EWD oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej (okres od 2012 r)

Mocne strony szkoły:

·                    Znamy swoich uczniów, ponieważ w szkole jest  23 oddziałów,

·                    Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie,

·                    Sprzyjająca atmosfera, dobre relacje międzyludzkie,

·                    Coraz lepsza zdawalność egzaminów maturalnych,

·                    Dodatkowe zajęcia dla uczniów,

·                    Zaangażowanie i wysokie kwalifikacje nauczycieli,

·                    Współpraca z instytucjami i placówkami,

·                    Dobre warunki lokalowe,

·                    Kompleks boisk sportowych,

·                    Wyposażenie w pomoce naukowe, pracownia komputerowa,

·                    Udział w projektach, konkursach,

·                    Promowanie szkoły

Słabe strony szkoły:

·                    Lokalizacja na pograniczu Warszawy i powiatu otwockiego

·                    Niektórzy uczniowie niewytrwali w realizowaniu postanowień i zadań,

·                    Małe zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi wśród uczniów,

·                    Brak wystarczającej współpracy z rodzicami,

·                    Słaba frekwencja uczniów,

 

Szanse:

·                    Odpływ uczniów ze szkół otwockich,

·                    Nowe osiedla, dobra komunikacja,

·                    Tradycja szkoły,

 

Zagrożenia:

·                    Rankingi promujące szkoły w Centrum Warszawy,

·                    Duża konkurencja na rynku edukacyjnym,

·                    Napływ uczniów ze słabymi wynikami może obniżyć wyniki egzaminów zewnętrznych

 

 

 

Zadania i sposoby ich realizacji

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Wzbogacanie oferty edukacyjnej

Przygotowanie bazy danych dot. zainteresowań i uzdolnień uczniów

 

wrzesień

Dyrektor i nauczyciele/wychowawcy, pedagog

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

Pomiar dydaktyczny, analiza EWD

 

wrzesień

Dyrektor, zespoły przedmiotowe

Praca z uczniem zdolnym wskazanym na spotkaniach zespołów wychowawczych

 

Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz do rynku pracy.

 

styczeń

Dyrektor, nauczyciele

Zaplanowanie grafiku zajęć dodatkowych

Prowadzenie zajęć wg potrzeb i zainteresowań

 

wrzesień

Dyrektor, nauczyciele

Doskonalenie obsługi „Librusa”

Szkolenia, instrukcje

Na bieżąco

Dyrektor, administrator „Librusa”

Angażowanie uczniów do działań prospołecznych.

Współpraca z instytucjami o charakterze charytatywnym i wolontarystycznym

 

Na bieżąco

Dyrektor, opiekunki SU, nauczyciele, pedagog

Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych

Udział w uroczystościach, imprezach szkolnych, dzielnicowych i miejskich.

 

Na bieżąco

Dyrektor, nauczyciele

Promocja szkoły

Organizacja Dni otwartych szkoły

kwiecień

Dyrektor, nauczyciele

Aktywizowanie rodziców w życie szkoły

Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców

 

Cały rok

Dyrektor, pedagog, wychowawcy

Aktywizowanie uczniów życie w szkoły

Praca samorządu szkolnego

Cały rok

Dyrektor, opiekunowie samorządu, wychowawcy

 

5. AGENDY I DODATKOWE CZYNNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Samorząd Szkolny:                                        A. Wojtaś, A. Szulc, J.Sokół, A.Szymańska

Radiowęzeł:                                                   I. Bachmat

Protokolant:                                                   E. Chmielewska, K. Chojnacka

BHP                                                               B. Trzaskowska

Kronika Szkoły:                                             T. Szymczyk, K. Suska, F.Kaczkowska

Gazetka szkolna:                                            D. Wiśniewska, M. Szparaga, E. Chmielewska

Dziennik Librus:                                            I. Bachmat,

Plan Lekcji                                                     I. Bachmat, P.Drozdowski

Teatr szkolny:                                                B. Parniewicz, M. Piwek, A.Malesa

Oprawa muzyczna uroczystości:                   K. Pyczot

Warsztaty językowe:                                     A. Starosz, R. Serowik-Dziewięcka

„Biała szkoła”                                                K. Chojnacka

Strona internetowa szkoły i fb:                     I. Bachmat, K. Chojnacka

Zamówienia koszulek i bluz szkolnych         K. Chojnacka, A. Wojtaś

Wolontariat uczniowski                                 A. Malesa, T. Szymczyk

Poczet sztandarowy:                                      P. Ponceleusz

Koordynator SZPEK:                                    M. Szyke, A. Krasnodębska

Komisja powypadkowa:                                B. Trzaskowska

Komisja socjalna:                                          K. Suska, B. Parniewicz, P. Drozdowski

Komisja inwentaryzacyjna:                           S.Noga

Opracowanie planu dydaktyczno – wychowawczego:         K. Chojnacka, I. Bachmat, P. Drozdowski

Komisja ewaluacyjna:                                                           K. Pyczot, A. Popińska, D.Wiśniewska

Kontrola zarządcza:                                                               A. Czubarowicz

Komisja opracowania wyników egzaminu maturalnego:     D. Wiśniewska

Przygotowanie prezentacji i uczniów na dzień otwarty szkoły: E. Chmielewska, K.Chojnacka,       

 1. Wiśniewska, A. Wojtaś

Wizyty w szkołach podstawowych:                                      M. Szyke, P. Drozdowski, A.Szymańska, M.Szparaga

Koordynator biblioteki                                                          A.Gmur

 

6. UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Data

Uroczystość

Osoba odpowiedzialna

Przygotowanie sali

Sprzątanie sali

1.IX.2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Poczet: P. Ponceleusz

Część artystyczna:

A.Lasota, A.Szymańska

 

A.Szczepańska 2c

K.Chojnacka 2d

5.IX.2022

Narodowe czytanie

A Krasnodębska, E. Chmielewska

-------------------

-----------------------

30.IX.2022

Dzień Patrona, Ślubowanie klas I

Konkurs o patronie: M. Szparaga, P. Ponceleusz

Sprawdzanie prac –

M. Szyke,

D. Wiśniewska, A. Krasnodębska

Część artystyczna:

E. Chmielewska, A Krasnodębska

A.Starosz 4a

Sokół 4b

13.X.2022

Dzień Nauczyciela

K.Pyczot, P.Drozdowski

E.Sołtysiak 4c

B.Trzaskowska 4d

10.XI.2022

Rocznica Odzyskania Niepodległości

A.Szulc, A.Malesa

M.Szparaga 4e

A.Krasnodębska 4f

 

 

6.XII.2022

Mikołajki

Samorząd Szkolny:

Samorząd szkolny

Samorząd szkolny

22.XII.2022

Jasełka

A.Szczepańska, A.Ziarek, I.Jerzabek

Dekoracja :M.Szyke

J.Krogulska 4g

K.Pyczot 4h

10-14.01.2023

Biała Szkoła

K.Chojnacka

 

 

28.01.2023

Studniówka

Scenariusz:
J.Sokół

Polonez:

B.Trzaskowska J.Krogulska

--------------------

-------------------------

Luty/marzec 2023

Bal TPD

I.Bachmat, R. Dziewięcka- Serowik, A. Gmur, A.Wojtaś,

K.Chojnacka,A.Szymańska, A.Krasnodębska

R.Dziewięcka – Serowik 1g

-------------------------

 

Rekolekcje wielkopostne

Ks. A.Ziarek

 

 

21.III 2023

Dzień wiosny

Wystawienie sztuki:

M.Piwek, B.Parniewicz, A.Malesa (teatr szkolny)

P.Drozdowski 3a

A.Wacikowska 3b

III.2023

Żołnierze Wyklęci

M. Szparaga,

-------------------

----------------------

19.IV.3023

Akcja żonkile

A.Krasnodębska

------------------

---------------------

IV.2022

Promocja szkoły

Prowadzenie: uczniowie

prezentacje:

K. Chojnacka,

E. Chmielewska,

D. Wiśniewska,

A. Wojtaś

M.Piwek 3c

M.Bogowicz 3d

28 IV 2023

Zakończenie roku klas IV

T.Pec, K.Wójcik, M.Bogowicz

Przemówienie: A.Starosz

D.Wiśniewska 2a

 A.Lasota 2b

3. V. 2023

Konstytucja 3 maja - audycja

M. Majsterek, A.Jasińska

 

 

1 VI 2023

Dzień dziecka

samorząd

Samorząd szkolny +pomoc techniczna M.Szyke 1d

Samorząd Szkolny+ pomoc techniczna M.Majsterek 1f

23.VI. 2023

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

A.Borkowska, E.Ujazdowska, H.Zawrzykraj, E.Sołtysiak,

A.Szulc 1a

T.Pec1b

1 IX 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

A.Zakrzewska, A.Wacikowska

 

A.Borkowska 1c

A.Szulc 1e

Nazwiska osób odpowiedzialnych za uroczystości ułożone są w kolejności alfabetycznej.

 

 

Ia - matematyka, geografia , j. angielski -             Agnieszka Szulc 

Ib - biologia, chemia,  j. angielski       -                 Anna Borkowska

Ic - j.polski, historia, j. angielski       -                   Tomasz Pec

Id - j.polski , historia sztuki,  j. angielski       -      Marta Szyke       

Ie - geografia, wos,  j. angielski                 -          Agnieszka Szymańska

If - geografia , wos,   j. angielski            -             Marzena Majsterek

Ig - j.polski, j.hiszpański,  j. angielski      -           Renata Dziewięcka-Serowik

 

IIa - matematyka, geografia, j. angielski       -           Dorota Wiśniewska

IIb - biologia, chemia, j. angielski     -                       Anna Lasota

IIc - j.polski, historia, j. angielski                  -           Anna Szczepańska

IId – geografia, wos ,j. angielski                    -           Katarzyna Chojnacka

 

IIIa - matematyka, geografia, j. angielski        –        Piotr Drozdowski

IIIb - biologia, chemia j. angielski                    -       Agata Wacikowska

IIIc - język polski, historia, j. angielski         –          Małgorzata Piwek

IIId - geografia- wos, j. angielski                   -          Monika Bogowicz

 

IVa - matematyka, geografia, j. angielski –                Anna Starosz

IVb - matematyka, geografia,  j. angielski –              Justyna Sokół

IVc - biologia, chemia,  j. angielski   –                      Edyta Sołtysiak- Mielcarek

IVd - biologia, chemia, j. angielski    –                     Bożena Trzaskowska

IVe - język polski, historia,     –                                 Marek Szparaga

IVf - język polski, historia sztuki, j. angielski –       Agnieszka Krasnodębska

IVg – geografia, wos, j. angielski      –                      Judyta Krogulska

IVh – geografia, wos  , j. angielski –                         Katarzyna Pyczot

 

 

 

7. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

31 VIII 2022                          Rada pedagogiczna

1 IX 2022 – 22 XII 2022       I półrocze dla klas IV

23 XII 2022 – 28 IV 2023      II półrocze dla klas IV

1 IX 2022 – 29 I 2023            I półrocze dla klas I, II i III

30 I 2023 – 23 VI 2022          II półrocze dla klas I, II i III

 

 

 

31 VIII 2022                          Rada Pedagogiczna 

                       18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. I z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

1 IX 2022                              Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

5 IX 2022                               Rada Pedagogiczna

                                           18.00 - Obowiązkowe zebranie Wychowawców  z rodzicami kl. II i III

                                           18.30 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. IV z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

12.IX.2022  Rada pedagogiczna

24 X 2022      18.00 – Dzień otwarty

21 XI 2022     Zespół wychowawczy dla klas IV godz.15.30 zagrożenia

                                        18.00 – Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-IV

16 XII 2022    do 16.00          Wystawienie ocen w klasach IV

19 XII 2022                    rada klasyfikacyjna klas IV

                                     18.00 - Zebranie z rodzicami dla klas IV– oceny półroczne

                                     18.00 - Dzień otwarty dla I-III

9 I  2023                     Zespół wychowawczy I-III

27 I 2023        do 16.00          Wystawienie ocen w klasach I-III

30.I. 2023                               Rada klasyfikacyjna dla klas I-III

                                     18.00 - Zebranie z semestralne dla rodziców uczniów klas I-III oraz dzień otwarty dla klas IV

24 III 2023     do 16.00 - Wystawienie zagrożeń i proponowanych ocen w klasach IV

27 III 2023                  Rada zagrożeniowa dla klas IV

                                18.00 – Dzień otwarty dla rodziców klas I-III; zebranie z informacją o zagrożeniach i ocenach proponowanych w klasach IV

21 IV 2023     do 16.00          Wystawienie ocen w klasach IV

24 IV 2023                 Rada klasyfikacyjna klas IV 15.30

                                    18.00 – Dzień otwarty dla  rodziców uczniów klas I-III

26 IV 2023                 Rada zatwierdzająca klas IV

19 V 2023       16.00 - Wystawienie zagrożeń i ocen proponowanych w klasach I-III

22 V 2023                   Rada zagrożeniowa klas I-III

                                    18.00 - Zebranie z rodzicami klas I-III; informacja o zagrożeniach i ocenach proponowanych

16 VI 2023      do 16.00         Wystawienie ocen w klasach I-III

19 VI 2023                 Rada klasyfikacyjna klas I-III

21 VI 2023                 Rada zatwierdzająca

 

 Planowane egzaminy i sprawdziany wewnętrzne:

Testy na wejściu – wrzesień do 9.09. (nie są obowiązkowe dla każdego przedmiotu)

Testy poziomujące – jęz. angielski – wrzesień do 9.09.2022

Testy w połowie drogi –kl. III wrzesień 2022

Matury próbne – wrzesień/październik 2022, styczeń 2023

 

Dokumentacja szkolna ( rozkłady materiałów, programy nauczania, plany pracy kół przedmiotowych, plany wycieczek klasowych) należy złożyć do 19 września 2022.

Planowane obserwacje lekcji:

Zgodnie z planem prowadzonych ocen pracy nauczyciela, obserwacje zajęć nowych pracowników oraz wybrane zajęcia pod kątem realizacji i monitorowania podstawy programowej.

Dyżury, wycieczki, apele i uroczystości szkolne

 

 9. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.

 • 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 oraz rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U z 2017 r. poz. 1603
 • Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022 r.
 • 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 oraz rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U z 2017 r. poz. 1603
 • Ferie zimowe

13 - 26 lutego 2023

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

 • 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 oraz rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U z 2017 r. poz. 1603
 • Wiosenna przerwa świąteczna 6 -11 kwietnia 2023 r.
 • 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 oraz rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U z 2017 r. poz. 1603
 • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 28 kwietnia 2023 r.
 • 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 oraz rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U z 2017 r. poz. 1603
 • Egzamin maturalny:

4,5,8 maja 2023 – egzaminy maturalne pisemne obowiązkowe

Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022r.

 • 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 oraz rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U z 2017 r. poz. 1603
 • Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
 • 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432 oraz rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U z 2017 r. poz. 1603

 

Proponowane dni wolne od zajęć edukacyjnych:

13 październik  dzień nauczyciela

31 październik 2022 – Wszystkich Świętych

9 styczeń 2023 –zespół wychowawczy klas I-III on-line

02 maja 2023

09 czerwca 2023 – po Bożym Ciele

 

Dni bez zajęć dydaktycznych wynikające z kalendarza

4, 5, 8 maja 2023 – egzaminy maturalne,

10.  RADY PEDAGOGICZNE

31 VIII 2022              Rada Pedagogiczna 

5 IX 2022                   Rada Pedagogiczna

21 XI 2022                 Zespół wychowawczy dla klas IV

19 XII 2022                Rada klasyfikacyjna klas IV

30.I. 2023                   Rada klasyfikacyjna dla klas I-III

27 III 2023                  Rada zagrożeniowa dla klas IV

24 IV 2023                 Rada klasyfikacyjna klas IV

26 IV 2023                 Rada zatwierdzająca klas IV

26 V 2023                   Rada zagrożeniowa klas I-III

19 VI 2023                 Rada klasyfikacyjna klas I-III

21 VI 2023                 Rada zatwierdzająca

 

 ZESPOŁY WYCHOWAWCZE

 

21 XI 2022                             Zespół wychowawczy dla klas IV

9 I 2023                                  Zespół wychowawczy I-III

 

POZOSTAŁE TERMINY ZESPOŁÓW WYCHOWAWCZYCH USTALAJĄ W RAZIE POTRZEBY WYCHOWAWCY KLAS Z DYREKCJĄ XXV LO

 

11. ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

31 VIII 2022  18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. I z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

5 IX 2022       18.00 - Obowiązkowe zebranie Wychowawców  z rodzicami kl. II i III

                       18.30 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. IV z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

24 X 2022       18.00 – Dzień otwarty

                       18.00 – Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I, II, III i IV

19 XII 2022    18.00 - Zebranie z rodzicami dla klas IV– oceny półroczne

                      18.00 Dzień otwarty dla I,II i III

30.I. 2023       18.00 - Zebranie z semestralne dla rodziców uczniów klas I-III oraz dzień otwarty dla klas IV

27 III 2023     18.00 – Dzień otwarty dla rodziców klas I-III; zebranie z informacją o zagrożeniach i ocenach proponowanych w klasach IV

24 IV 2023     18.00 – Dzień otwarty dla  rodziców uczniów klas I-III

29 V 2023       18.00 - Zebranie z rodzicami klas I-III; informacja o zagrożeniach i ocenach proponowanych