PROCEDURA MONITOROWANIA WIEDZY UCZNIÓW, ICH POSTĘPU I NABYWANYCH UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W WARSZAWIE PODCZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNEGO NAUCZANIA W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMII COVID-19

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 i 530)

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA W TRYBIE ZDALNEGO NAUCZANIA

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się zgodnie z procedurami oceniania ustalonymi odpowiednio w statucie XXV Liceum Ogólnokształcącego

2. W przypadku prowadzenia zajęć w trybie zdalnego nauczania w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły i zawieszeniem zajęć w szkole wynikającym z sytuacji kryzysowej, monitorowanie wiedzy uczniów oraz ich ocenianie również odbywa się w trybie zdalnym.

3. Ocenianiu bieżącemu podlegają:

 • prace przesyłane w postaci plików (teksty wypracowań, rozwiązane zadania, zadania domowe, nagrane wypowiedzi, prezentacje itp.,)
 • wypowiedzi ustne ucznia (on-line),
 • testy np. przez stronę Teamsy
 • postawa ucznia – pilność, jakość prac domowych, zaangażowanie w tok lekcji.

4. Ocenę roczną z zajęć edukacyjnych ustala się na podstawie ocen bieżących z pierwszego i drugiego semestru, z uwzględnieniem ocen uzyskanych przez ucznia w trybie zdalnego nauczania. Oceny bieżące i semestralne otrzymane przez ucznia nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego (kategorie i waga ocen pozostały bez zmian z wyjątkiem pojawienia się kategorii TEST z wagą 3)

5. Dopuszcza się umożliwienie uczniom poprawy pracy klasowej pisanej przed 11 marca. Poprawa powinna odbywać się w formie wideokonferencji lub testu poprzez aplikację Microsoft Teams. Termin i zasady  poprawy wyznacza nauczyciel.

6. Klasyfikacja śródroczna i roczna zachowania ucznia polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia według kryteriów i skali obowiązujących w szkole, z uwzględnieniem informacji uzyskanych przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego, uczniów danego oddziału, przesłanych drogą elektroniczną w trakcie zdalnego nauczania.

W czasie nauki zdalnej uczeń może otrzymywać punkty z zachowania.. Wychowawca lub nauczyciel mogą przyznać punkty zgodnie ze Statutem Szkoły szczególnie zaś za:

 • pomoc udzielana sobie nawzajem przez uczniów;
 • udział w konkursach;
 • za inne działania zaproponowane przez wychowawcę klasy związane np. z promocją szkoły, z wydarzeniami o tematyce patriotycznej, społecznej.
 • za kulturę osobistą i język używany podczas łączenia się na lekcjach on line.
 • za frekwencję w której będą uwzględniane: systematyczne odczytywanie wiadomości, systematyczne odbieranie i odsyłanie prac, udział w lekcjach on line (za wyjątkiem uczniów, których Rodzice złożyli u Dyrekcji lub Wychowawców pisemną deklarację o nieposiadaniu dostępu do internetu).

7. Przekazywanie informacji o postępach i trudnościach w nauce odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

8. Uczeń może być nieklasyfikowany z przedmiotu w przypadku:

 • braku wystarczającej ilości ocen do wystawienia oceny końcoworocznej
 • gdy uczeń systematycznie nie odbiera i nie odsyła zadawanych prac
 • gdy uczeń ma poniżej 50% frekwencję na lekcjach on line a nieobecności nie wynikają z przyczyn zdrowotnych lub technicznych o których został wcześniej zawiadomiony pisemnie przez Librusa Wychowawca klasy.

9. Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych:

 • Uczeń, ubiegający się o egzamin klasyfikacyjny powinien złożyć podanie za pośrednictwem dziennika elektronicznego, wysyłając pismo jednocześnie do dyrektora szkoły i do nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 • Nauczyciel prowadzący zajęcia potwierdza otrzymanie pisma;
 • Komisja powołana przez dyrektora szkoły przeprowadza egzamin klasyfikacyjny w formie wideokonferencji lub/i testu w aplikacji Microsoft Teams.

10.Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych w trybie zdalnego nauczania

 • Zakres treści przygotowanego przygotowany przez nauczyciela przekazywany jest uczniowi za pośrednictwem dziennika elektronicznego w dniu zakończenia roku szkolnego.
 • Komisja powołana przez dyrektora szkoły przeprowadza egzamin poprawkowy w formie wideokonferencji lub/i testu w aplikacji Microsoft Teams.

11. Zastrzeżenia do ustalonej oceny, składane do dyrektora szkoły:

 • Uczeń lub jego rodzice, którzy uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
 • W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych, została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w formie wideokonferencji lub testu poprzez aplikację Microsoft Teams;
 • W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły komisja - ustalająca roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania; obraduje w formie wideokonferencji poprzez aplikację Microsoft Teams.

WARUNKI I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

Jeśli w czasie zawieszenia zajęć w szkole w związku z sytuacją kryzysową zaistnieje potrzeba zorganizowania w szkole egzaminów zewnętrznych: egzaminu maturalnego bądź egzaminu zawodowego, warunki i tryb przeprowadzania tych egzaminów zostaną dostosowane do przepisów prawa wydanych przez wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do ustaleń i wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

ZASADY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA

1. Realizacja podstawy programowej jest prowadzona jest według dotychczas obowiązującego tygodniowego planu nauczania dla poszczególnych oddziałów klasowych w godzinach pracy szkoły w trybie normalnym czyli 8.00 – 17.00.  W razie konieczności zmiany godziny zajęć konieczne jest dostosowanie jej do lekcji odbywających się planowo oraz do higieny pracy .

2. Każda lekcja odbywająca się w systemie on line powinna być wpisana w dziennik elektroniczny Librus w zakładce „kalendarz:” co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

3. Lekcje on line prowadzone są w aplikacji Teams, Zoom i innych plafonach e-lernigowych.

4. Nauczyciel, który nie prowadzi lekcji on line zadania do wykonania przez ucznia wysyła za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. Materiały wysyłane do uczniów zamiast lekcji on line powinny być wysyłane  systematycznie w dniu  kiedy lekcja jest w planie klasy. Materiały te należy wysyłać również do rodziców uczniów niepełnoletnich oraz jako dokumentację do Wicedyrektora szkoły.

5. Zadania dla uczniów, którzy nie mają dostępu do Internetu nauczyciel przesyła do sekretariatu raz w tygodniu. Tutaj materiały są drukowane i Rodzic ucznia odbiera teczkę w umówionym wcześniej terminie. W ten sam sposób zwracane są prace ucznia do sprawdzenia. Punkt ma zastosowanie tylko po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do wychowawcy lub Dyrekcji pocztą Librus. Wychowawca zobowiązany jest do przekazania nauczycielom przedmiotu informacji o tym, który z uczniów nie ma dostępu do internetu i będzie odbierał prace zgodnie z wytycznymi.

6. Przy tworzeniu lekcji nauczyciel korzysta z podręcznika i ćwiczeń dostępnych dla ucznia oraz innych materiałów proponowanych przez MEN, materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii a także innych dostępnych bezpłatnych  materiałów.

7. Przy planowaniu lekcji nauczyciel musi uwzględnić posiadanie i  możliwości techniczne  sprzętu, którym posługuje się uczeń.

8. Nauczyciel informuje Dyrektora Szkoły o konieczności modyfikacji programu nauczania w klasach, w których prowadzi zajęcia.

9. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji w ustalony przez siebie sposób (Librus, komunikatory) w ustalonym czasie (w godzinach pracy szkoły). Wszyscy pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do przesłania dyrektorowi informacji o czasie i sposobie komunikowania się podczas konsultacji. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów w godzinach swojej pracy (zgodnie z planem lekcji w Librusie).

10. Lekcja prowadzona i przekazane zadania do wykonania podczas lekcji przez ucznia nie mogą zająć uczniowi więcej czasu niż uczeń ma w planie danego dnia. W przypadku blokowania zajęć gdy w planie są dwie godziny lekcyjne należy zachować higienę pracy ucznia z komputerem.

11. Nauczyciel w swojej lekcji uwzględnia pracę ucznia przy monitorze oraz pracę z podręcznikiem. Należy dbać o różnorodność form pracy.

12. W przesyłanej lekcji nauczyciel zobowiązany jest zawrzeć konkretną informacje o terminie odesłania wykonanej pracy, jej formie (edytor teksty, pdf...) i komunikatorze na którym ma być odsyłana. Rekomenduje się odsyłanie prac na Librusa i Teamsy. 

13. Jeżeli uczeń samodzielnie wykonuje zadania, których nie przesyła nauczycielowi do sprawdzenia, to na kolejnej lekcji muszą znaleźć się odpowiedzi, żeby uczeń mógł dokonać autokorekty (czyli popularne sprawdzenie pracy domowej). Możliwe jest też wysłanie „klucza odpowiedzi” do samodzielnego sprawdzenia swojej pracy przez ucznia.

14. Zasady przeprowadzania testów w aplikacji Teamsy:

Przy planowaniu  testów obowiązują analogiczne zasady jak przy pracach klasowych i kartkówkach. Są one zapisane w Statucie Szkoły:

 • nie więcej niż 3 w tygodniu i jeden dziennie (jeżeli obejmują zakres materiału z 3 lekcji i więcej),
 • wpisywane z tygodniowym wyprzedzeniem (jeżeli obejmują powyżej 3 jednostek lekcyjnych)
 • jeżeli obejmują do 3 lekcji to nie muszą być zapowiadane wcześniej ponieważ obejmują materiał do odpowiedzi ustnej lub kartkówki).
 • Zasady te nie obejmują popraw wcześniej pisanych prac.

15. Nauczyciele we współpracy z nauczycielami przedmiotów, dostosowują formy pracy i zakres treści do możliwości uczniów z orzeczeniami i opiniami.

16. Wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły prowadzą dzienniki elektroniczne w systemie Librus. Nauczyciele przedmiotu wpisują tematy swoich lekcji w zwykłym miejscu bez wpisywania frekwencji.

ZADANIA UCZNIÓW

 1. Systematyczne odbieranie informacji od nauczyciela za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub/i na platformie teamsy lub w inny ustalony sposób.
 2. Terminowe wykonywanie zadanych prac i przesłanie ich nauczycielowi.
 3. Udział w lekcjach online (za wyjątkiem uczniów, których Rodzice złożyli u Dyrekcji lub Wychowawców pisemną deklarację o nieposiadaniu dostępu do internetu).
 4. Uczniom nie wolno powielać, udostępniać, rozpowszechniać żadnych materiałów udostępnianych przez nauczycieli, ani ich wizerunku. Wszystkie materiały, nagrania służą jedynie do pracy indywidualnej ucznia.

ZADANIA RODZICÓW

 1. Monitorują systematyczność pracy dziecka.
 2. Natychmiast po pojawieniu się problemu z odebraniem materiałów od nauczyciela przedmiotu informują o tym fakcie nauczyciela/wychowawcę przez system Librus.
 3. Wspierają i motywują dzieci do pracy, czuwają nad samodzielnością pracy.
 4. Informują nauczyciela przedmiotu o napotkanych przez dziecko trudnościach w zrozumieniu nowego materiału lub wykonaniu zadań.
 5. Monitorują czas pracy ucznia przed ekranami (komputer, telefon) oraz czuwają nad bezpieczeństwem dziecka w sieci.

UWAGI KOŃCOWE

 1. W przypadku wątpliwości i zastrzeżeń dotyczących zdalnej pracy dziecka uczeń zwraca się w pierwszej kolejności do nauczyciela przedmiotu, następnie do wychowawcy, a potem do dyrektora szkoły. Każdy problem rozpatrywany jest indywidualnie.
 2. Uczniowie, rodzice i nauczyciele przestrzegają kultury wypowiedzi i dobrych praktyk komunikacji w realizacji zdalnego nauczania.
 3. O przedstawionych w tym dokumencie ustaleniach zostają poinformowani uczniowie, rodzice i nauczyciele w komunikacie przesłanym za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 4. Dokument umieszcza się na stronie internetowej szkoły.